Stand van zaken raadsopdrachten

Uit het coalitieakkoord 2014-2018 'Verbindend, levendig, zorgzaam' zijn vijf belangrijke beleidsonderwerpen benoemd tot raadsopdracht. Dit zijn:

1. Milieubeleidsplan/duurzaamheidsplan

2. Binnenstad/Stadspromotie

3. Veerdienst

4. Mobiliteit

5. Inwoners aan zet

De raadsopdrachten zijn ondergebracht in de diverse programma's van deze begroting. Over de voortgang van deze raadsopdrachten wordt de gemeenteraad op basis van afzonderlijke voorstellen in de loop van het jaar geïnformeerd.

Onderstaand treft u op hoofdlijnen de huidige stand van zaken aan:

Ad 1. 'Milieubeleidsplan/duurzaamheidsplan'
In het coalitieakkoord 2014-2018 is aangegeven dat er, in samenspraak met de gemeenteraad, een nieuw milieubeleidsplan opgesteld zal worden. Vervolgens is besloten dit vorm te geven in een beleidsplan Duurzaamheid. Dit beleidsplan is in 2017 vastgesteld, de uitvoering hiervan is reeds gestart.

Ad 2. 'Binnenstad/Stadspromotie'
Tegen de achtergrond van de raadsopdracht wordt intensief aandacht besteed aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de historische binnenstad. Dit gebied leent zich bij uitstek voor toeristisch en recreatief bezoek. Het gebruik van het marketinglabel ‘Mooi Gorcum’ heeft ten doel dit bezoek te laten toenemen.

Ad 3. 'Veerdienst'
Deze raadsopdracht onderzoekt hoe de toekomst van de veerdienst Riveer eruit gaat zien. Dit heeft in 2017 geleid tot:
(1) een visie voor emissieloos vervoer over water en (2) het voornemen deel uit te maken van een vervoersnetwerk over water tussen Gorinchem en de Maasvlakte. Om dit doel te bereiken is een overbruggingsperiode nodig.

Ad 4. 'Mobiliteit'
In oktober 2017 heeft de gemeenteraad de definiëring van de raadsopdracht vastgesteld. Daarmee is de raadsopdracht, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord, afgerond. Het college zal direct starten met de uitvoering van de opdracht zoals is besloten. De uitwerking moet leiden tot een mobiliteitsvisie waarbinnen enkele onderdelen prioriteit krijgen. Daarnaast zal de mobiliteitsvisie een rol in de omgevingsvisie krijgen.

Ad 5. 'Inwoners aan zet'
Deze raadsopdracht dient ertoe dat:
1. De gemeente haar inwoners actief betrekt bij de besluitvorming.
Diverse werkprocessen binnen de gemeentelijke organisatie zijn hierop inmiddels aangepast. Daarnaast worden met de gemeenteraad afspraken gemaakt om participatie een prominente rol binnen het gemeentelijk beleid te geven.
2. Initiatieven van inwoners (zoveel mogelijk) tot bloei komen.
Aan het stimuleren van burgerinitiatieven is de afgelopen periode uitgebreid gevolg gegeven. De komende tijd wordt dit gecontinueerd.