Stand van zaken moties Perspectiefnota 2018

Bij de raadsbehandeling van de PPN 2018 op 29 juni 2017 zijn er diverse moties aangenomen. Onderstaand geven wij kort de huidige stand van zaken per motie weer.

Motie Jeugdzorg voor iedereen
Het college heeft de uitvoering van de motie gekoppeld aan de lokale setting ‘It takes a village to raise a child’, het programma waarin in Gorinchem wordt gewerkt aan een positief opvoed- en opgroeiklimaat. Met een aantal jeugdhulpinstellingen is een overleg gestart om de link te leggen tussen het lokale programma en de regionale Zuid-Holland Zuid (ZHZ) transformatieopgaven voor jeugdhulp. Met elkaar wordt bezien of er belemmeringen zijn en wordt beoordeeld of dit in een regionale ZHZ of lokale setting opgepakt kan worden. In de periode december 2017 tot en met februari 2018 kan, op basis van de uitkomsten van dit overleg, een (eventuele lokale) aanpak vorm krijgen. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd d.m.v. een raadsinformatiebrief.

Motie Digitale participatie
De digitale participatie wordt in het laatste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar welke opties er zijn, waar elders ervaring mee is opgedaan en wat heeft dit gekost. De bedoeling is om in het 2de kwartaal van 2018 de e-participatie operationeel te hebben. In het informatiebeleidsplan is dit onderwerp tevens opgenomen.

Motie Infra
Over de uitvoering van de motie infra is de gemeenteraad bij raadsinformatiebrief geïnformeerd. De in de motie gestelde vragen over de investeringsbehoefte, zowel qua planning als financiën, worden meegenomen bij de uitvoering van de raadsopdracht mobiliteit.

Motie Glasvezel voor Gorinchem

Momenteel worden er voorbereidingen getroffen om de gemeenteraad te informeren over de toekomstige ontwikkelingen inzake de aanleg van glasvezel c.q. het verhogen van internetsnelheden in Gorinchem. Hierover wordt in 2017 een raadsinformatiebrief gestuurd.

Motie Verlaging hondenbelasting
De gemeenteraad is met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de mogelijkheden en consequenties van het verlagen van de hondenbelasting of het uitbreiden van de voorzieningen. In afwachting van de politieke standpuntbepaling is hiervoor geen financiële consequentie in de begroting opgenomen.