Stand van zaken coalitieakkoord 2014-2018 en raadsbrede aanvulling

Na de vorige raadsverkiezingen is een coalitie gevormd die bestond uit vijf partijen. Zij hebben het coalitieakkoord “Verbindend, levendig, zorgzaam” vastgesteld. In november 2016 is een raadsbrede aanvulling op dit coalitieakkoord (“Samen voor onze stad”) unaniem vastgesteld. Wij noemen een aantal onderdelen uit deze akkoorden:

Beleid/Projecten:

1. Vestingplan Gorcum 2016
Het masterplan Vestingwallen is in het eerste kwartaal van 2017 gepresenteerd aan de raad en is inmiddels vastgesteld.

2. Gemeentelijke monumentenlijst
De planning is erop gericht dat het onderzoek in 2017 wordt afgerond en begin 2018 leidt tot besluitvorming in de raad.

3. Parkeren
Het onderzoek is in 2015 afgerond. In 2017 vindt een vergelijkende evaluatie plaats. De uitkomsten hiervan zullen in het laatste kwartaal 2017 gepresenteerd worden. Het daarvan afgeleide beleid zal in het eerste kwartaal 2018 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

4. Buurtbus Lingewijk
Het onderzoek buurtbus Lingewijk is in de tweede helft van 2016 afgerond. In de tweede helft 2017 is gestart met een pilot. Deze wordt in 2018 geëvalueerd.

5. Visie op takenpakket Gorinchem Beweegt en hoe verder met Gorinchem Beweegt
De evaluatie van Gorinchem Beweegt zal in 2017 plaatsvinden, daaropvolgend vindt besluitvorming plaats in 2018.

6. Zwemmen: kinderen zonder zwemdiploma in groep 6
De reden hiervan is de onbekendheid met de stichting Leergeld. Het eerste onderzoek is in 2015 afgerond en wees uit dat slechts een beperkt aantal ouders/verzorgers een beroep deed op de Stichting Leergeld. Het tweede onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2016. Aanvullend onderzoek vindt nog plaats in 2017.

7. Twee-jaarlijkse second opinion grondexploitaties
Dit onderzoek is in 2016 afgerond. Aangezien inmiddels de kennis over en de beheersing en de informatievoorziening van de grondexploitaties (o.a. MPG) intern is verbeterd wordt telkens opnieuw bezien of een second opinion nodig is.

8. Streaming raadsvergaderingen
Besloten is om de streaming van de raadsvergaderingen mee te nemen bij de herinrichting van de 25 jaar oude raadzaal. Inmiddels heeft een architect een presentatie gegeven van de eerste plannen. Met de uitkomsten van deze sessie en de komst van de nieuwe burgemeester worden de plannen in het najaar 2017 wederom de raad voorgelegd.

9. Cultuur
De raad heeft het college verzocht om een nader onderzoek naar het groot podium in combinatie met de functies van het Huis van Inspiratie (een Cultuurhuis) uit te voeren. Het onderzoeksrapport wordt volgens planning in februari 2018 aan de raad gepresenteerd.

10. Buurthuizen
Het doel van het onderzoek Evaluatie buurthuizen en buurthuisfunctie van de brede scholen is om inzicht te geven in de bereikte resultaten en welke mogelijkheden er zijn. Het onderzoek wordt in 2017 uitgevoerd. De besluitvorming staat gepland voor maart 2018.

11. Mobiliteit en infrastructuur
Samen met de gemeente Giessenlanden, Lingewaal en het Waterschap Rivierenland worden diverse ontsluitingsmogelijkheden rond het bedrijventerrein Groote Haar onderzocht. De raadsopdracht wordt in 2017 door de raad vastgesteld.

12. Duurzaamheid
In 2017 is het Duurzaamheidsplan 2017-2021 door de raad vastgesteld. In de perspectiefnota 2018 zijn hiervoor gelden beschikbaar gesteld. Tevens is in 2017 besloten nog een aantal quick wins uit te voeren. De uitvoering hiervan loopt door in 2018.

13. Voetgangstunnel station
Wij zijn door ProRail (opdrachtgever) geïnformeerd dat de aanbesteding naar verwachting in december 2017 zal zijn afgerond, waarna in 2018 gestart zal worden met de werkzaamheden.

14. Recreatie/toerisme/stadspromotie/citymarketing
Met het beschikbaar stellen van gelden bij de perspectiefnota 2018 is de uitvoering van de raadsopdracht stadspromotie financieel gewaarborgd.

15. Diversiteitsbeleid

Op 26 oktober 2017 vindt een I&O-sessie met de raad plaats over het emancipatie- en diversiteitsbeleid. Op 30 november wordt de beleidsnota besproken in een B&A sessie, waarna de raad op 7 december een besluit neemt.

16. Subsidiebeleid

Over het subsidiebeleid heeft een tweetal parallelsessies met de gemeenteraad plaatsgevonden. In de raad van 7 december 2017 zullen drie modellen aan de gemeenteraad worden voorgelegd en na besluitvorming in de raadsvergadering van januari 2018 zal het beleid worden geïmplementeerd.

Financieel

Aan het begin van deze raadsperiode verkeerden we nog volop in de uitvoering van diverse bezuinigingsrondes, bedoeld om de begroting duurzaam gezond te krijgen en het weerstandsvermogen te versterken. Tegen het einde van deze raadsperiode zijn wij van mening dat we hierin zijn geslaagd maar dit is niet zonder pijn en moeite gegaan.
Daarbij hebben we tevens - samen met de raad - een aantal financiële beleidsstukken vernieuwd (zoals Treasurybeleid en het beleid op het gebied van Reserves, Voorzieningen en Weerstandsvermogen). Ook is een impuls gegeven aan onze P&C-documenten, die eveneens vernieuwd zijn en nu meer bestuurlijk relevante informatie bevatten.