Samen-werken

Samen met inwoners, ondernemers en andere partners wil het college van burgemeester en wethouders (B&W) Gorinchem verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke, toekomstbestendige stad waar met plezier wordt gewoond en gewerkt en waar bezoekers graag naartoe komen. De raad wordt voorgesteld om in de periode 2018-2021 een bedrag van circa 10 miljoen euro te investeren in de stad (onder andere voor huisvesting onderwijs, duurzaamheid, stadpromotie, het vestingplan en het speelruimteplan). Hier bovenop komen nog bedragen in het kader van infrastructuur en mobiliteit.

Het belangrijkste speerpunt voor de komende jaren is het verder uitwerken van de Visie van de Stad. Daarnaast wordt volop aandacht gegeven aan veiligheid, verkeer en bereikbaarheid en het verder verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Op het gebied van veiligheid wordt in 2018 onder andere de nota Integrale handhaving opgesteld. Daarnaast gaan we verder met de implementatie van het radicaliseringsbeleid en worden de uitkomsten van de pilot ‘adresfraude’ voorgelegd aan de gemeenteraad, op basis waarvan vervolgstappen worden bepaald. Volgend jaar wordt ook uitvoering gegeven aan de raadsopdracht Mobiliteit. Deze vormt het vertrekpunt voor de op te stellen beleidsvisie ‘Mobiliteit en Bereikbaarheid’. De focus ligt hierbij op knelpunten en prioriteiten die vanuit de stad zijn aangedragen om Gorinchem een verkeersveilige en goed bereikbare gemeente te laten zijn. Uit de Burgerpeiling blijkt dat de gemeente volgens haar inwoners prioriteit moet geven aan handhaving, participatie en verbetering van de dienstverlening. De drie raadsopdrachten Burgerparticipatie, Deregulering en Werken aan morgen zijn samengevoegd tot één raadsopdracht ‘Inwoners aan zet’. Inwoners worden actief betrokken bij besluitvorming. Met de gemeenteraad worden afspraken gemaakt om participatie een prominente rol binnen het gemeentelijk beleid te geven. Daarnaast kunnen initiatieven van inwoners zoveel mogelijk tot bloei komen. Om de dienstverlening te verbeteren richten we in 2018 het Klant Contact Centrum (KCC) verder in en breiden we - in lijn met de digitale agenda 2020 - het leveren van digitale producten uit.

Uitgangspunt is en blijft dat iedereen kan meedoen, zich kan ontplooien en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, elkaar en de leefomgeving. De gemeente werkt aan de transformatie van het Sociaal domein. Voor 2018 wordt een agenda opgesteld gericht op een samenleving waarin iedereen meedoet. Deze agenda bestaat uit lopende en nieuwe projecten. De gemeente blijft zich ervoor inzetten dat inwoners die een beroep doen op de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zo effectief mogelijk met maatwerk ondersteund worden. De toeristische kwaliteiten van Gorinchem gaan we beter onder de aandacht brengen, het ‘welkom’-gevoel gaan we vergroten en de informatievoorziening verbeteren. De promotie wordt ondergebracht bij de stichting Gorinchem Citymarketing. Er wordt intensief aandacht besteed aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de historische binnenstad. We nemen een besluit over de toekomst van het Cultuurhuis. Vooruitlopend op de mogelijke realisatie van het Cultuurhuis wordt ingezet op het doorontwikkelen van het Huis van Inspiratie.

In de voorliggende begroting is sprake van een gezond financieel meerjarenperspectief, met een meerjarig positief sluitende begroting. De woonlasten blijven in 2018 nagenoeg gelijk ten opzichte van 2017. Over het structureel evenwicht merken wij op dat de structurele lasten passen binnen de structurele baten. Het weerstandsvermogen is verder toegenomen en op basis van de nieuwe Nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen kan de raad bij de eerstvolgende Perspectiefnota bepalen op welke wijze hier in de komende jaren mee wordt omgegaan. Tot slot heeft de ontwikkeling van het gemeentefonds bij de meicirculaire, volgend op de positieve ontwikkeling van de rijksuitgaven, een positief effect gehad op de begroting. De onlangs verschenen septembercirculaire heeft dit perspectief beperkt positief bijgesteld. Dit is de laatste begroting van dit college voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het eerste deel van deze collegeperiode stond in het teken van noodzakelijk financieel herstel. Een strakke begrotingsdiscipline bracht, onvermijdelijk, ingrijpende en pijnlijke effecten voor onze inwoners en het maatschappelijk middenveld met zich mee. Sinds het begrotingsjaar 2017 kan weer in toenemende mate worden geïnvesteerd in de stad en de samenleving.