Verschillenanalyse

In onderstaand overzicht is aangegeven hoe de resultaten van de begroting 2018 zich verhouden tot de resultaten zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2017 na wijziging (tot en met september 2017).

Resultaat (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2018

Verschil

Programma Bestuur en ondersteuning

-1.738

-1.974

236

Programma Veiligheid

-3.561

-4.222

661

Programma Verkeer en vervoer

-5.336

-5.044

-292

Programma Economie

-1.267

-795

-472

Programma Onderwijs

-6.576

-6.684

108

Programma Sport, cultuur en recreatie

-7.626

-7.714

88

Programma Sociaal domein

-31.615

-31.793

178

Programma Volksgezondheid en duurzaamheid

-1.228

-1.388

160

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-2.159

-1.192

-967

Totaal programma's

-61.106

-60.806

-300

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

72.262

72.972

-710

Overzicht Overhead

-10.948

-10.545

-403

Bedrag heffing Vennootschapsbelasting

-

-

-

Bedrag Onvoorzien

-100

-100

-

Totaal resultaat

108

1.521

-1.413

De verschillen worden in hoofdlijnen verklaard door:

  • De incidentele effecten in 2017 die niet doorwerken in de begroting 2018, bijvoorbeeld de resultaatbestemming 2016;
  • De meerjarige effecten voor 2018 en latere jaren vanuit de perspectiefnota 2018-2021 (verwerkt in de begroting 2018), waaronder budgetten voor informatiebeleid en burgerinitiatieven.
  • De structurele effecten van de tussentijdse rapportage 2017 zijn meegenomen in deze begroting; bijvoorbeeld de bijstelling van het gemeentefonds op basis van de meicirculaire; en de verschuiving van diverse programmabudgetten als gevolg van de nadere uitwerking van de verdeelsystematiek van de uitvoeringskosten.
  • De in de begroting 2018 opgenomen mutaties als gevolg van actualiseringen van de begroting, zoals het wegvallen van de subsidie van de veerdienst en de actualisaties van de MOP's beschoeiingen en vastgoed.
  • Het verder uitwerken van de wijzigingen op het gebied van verdeling van uitvoeringskosten en overhead. Dit laatste is overigens uitsluitend een verdelingsvraagstuk en heeft niet geleid tot hogere lasten.