Reserves en voorzieningen

Naast de eerder genoemde langlopende geldleningen, dient ook het eigen vermogen en de voorzieningen als financieringsmiddel voor onder andere de investeringen. Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Voorzieningen zijn onderdeel van het vreemd vermogen van de gemeente. In onderstaand overzicht wordt het geprognotiseerde saldo ultimo 2018 en het verloop van het saldo 2019-2021 weergegeven van zowel de reserves als de voorzieningen. Voor een nadere onderverdeling van deze reserves en voorzieningen en een specificatie van de mutaties in de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de respectievelijke bijlagen.

Saldo ultimo boekjaar (bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Algemene reserve

36.090

36.574

36.269

36.049

35.969

Bestemmingsreserves

15.258

14.438

12.902

13.166

13.446

Totaal reserves

51.348

51.013

49.171

49.215

49.416

Algemene voorzieningen

21.802

20.928

20.798

20.934

21.542

Voorzieningen grondexploitaties

21.652

20.925

21.344

21.771

8.848

Totaal voorzieningen

43.454

41.853

42.142

42.705

30.390

Totaal

94.802

92.866

91.313

91.919

79.806