Geprognosticeerde balans

Activa ultimo boekjaar (bedragen in € x 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vaste activa

Immateriële Vaste activa

1.208

1.104

1.002

900

799

700

Materiële Vaste activa

161.785

170.900

175.700

179.605

176.170

169.890

Financiële vaste activa

3.328

3.288

3.236

3.172

3.155

3.136

166.321

175.292

179.938

183.677

180.124

173.726

Vlottende activa

Voorraad grond (grondexploitatie)

46.934

41.724

39.887

43.019

48.774

41.179

Overige grond- en hulpstoffen

2

2

2

2

2

2

Overige vlottende activa

18.228

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

65.164

55.726

55.726

53.889

57.021

62.776

Totaal

231.485

231.018

233.827

240.698

242.900

228.907

Passiva ultimo boekjaar (bedragen in € x 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vaste passiva

Reserves

50.890

51.348

51.012

49.171

49.215

49.415

Voorzieningen

16.375

21.802

20.928

20.798

20.934

21.542

Vaste schulden

151.609

139.603

118.335

126.341

142.242

142.242

218.874

212.753

190.275

196.310

212.391

213.199

Vlottende passiva

12.611

18.265

43.552

44.388

30.509

15.708

Totaal

231.485

231.018

233.827

240.698

242.900

228.907

De bovenstaande tabel geeft de geprognosticeerde balans weer. De kolom 2016 bevat de cijfers zoals die ook in de jaarrekening 2016 staan. Door middel van deze balans krijgt de raad onder andere meer inzicht in de ontwikkeling van investeringen en het aanwenden van reserves en voorzieningen.