Financiering

In onderstaand overzicht wordt de meerjarige ontwikkeling van de langlopende leningenportefeuille weergegeven. Voor een nadere toelichting en de uit de leningenportefeuille voorvloeiende aflossings- en rentebetalingsverplichtingen, wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Saldo begin boekjaar (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Langlopende leningen

139.603

118.335

126.341

142.242

Totaal

139.603

118.335

126.341

142.242