EMU-saldo

In onderstaande tabel is het EMU-saldo voor Gorinchem meerjarig berekend.

Berekening EMU- saldo (bedragen in € x 1.000)

2017, volgens realisatie tot en met sept. 2017, aangevuld met raming resterende periode

2018, volgens meerjaren-raming in begroting 2018

2019, volgens meerjaren-raming in begroting 2018

2020, volgens meerjaren-raming in begroting 2018

2021, volgens meerjaren-raming in begroting 2018

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).

224

-335

-1.841

44

201

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.

6.142

6.658

8.132

6.618

6.687

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie.

3.158

3.458

4.026

3.401

3.442

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.

8.796

11.149

13.278

3.354

203

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.

-

-

-

-

-

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie verantwoord.

-

-

-

-

-

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan).

2.915

2.684

8.900

6.934

6.934

8

Baten bouwgrondexploitatie: baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord.

11.308

7.304

8.805

4.501

4.501

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen.

3.561

4.332

4.156

3.265

2.834

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.

-

-

-

-

-

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

nee

nee

b

Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

-

-

-

-

-

Berekend EMU-saldo

5.560

-1.080

-7.212

1.012

4.860

(Totstandkoming berekening: 1 + 2 + 3 -/- 4 + 5 -/- 7 + 8 -/- 9 = EMU saldo)

Toelichting op het EMU-saldo

Gemeenten mogen een gemaximeerd aandeel hebben in het totale EMU-tekort van de Nederlandse overheid. In 2016 is afgesproken om voor de komende jaren de EMU-tekortruimte niet nader te verdelen over gemeentes, provincies en waterschappen. Hierdoor zijn er geen individuele referentieswaardes; een doorvertaling van de norm naar afzonderlijke gemeenten. Het EMU-saldo is de komende twee jaren negatief. De oorzaak van het negatieve EMU-saldo in 2018 en 2019 komt voornamelijk door relatief hogere investeringen, aankoop van grond en uitgaven aan bouw- en woonrijp maken. Het negatieve EMU-saldo heeft verder geen (financiële) gevolgen aangezien de begroting sluitend is.

Verder merken wij bij punt 11 op dat het college van B&W een voorgenomen principebesluit heeft genomen om de aandelen in Eneco Groep N.V. te gaan verkopen. Aangezien het definitieve besluit pas in de komende jaren wordt genomen, is dit nog niet verwerkt in het EMU-saldo.