Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht

In het onderdeel 'Overzicht van baten en lasten' zijn diverse overzichten gepresenteerd van de baten en lasten per programma inclusief de algemene dekkingsmiddelen en van overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien. Het zijn de totale baten en lasten, de incidentele baten en lasten en de structurele mutaties van de reserves. Op deze manier wordt voor elk programma, voor de algemene dekkingsmiddelen en voor overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien aangegeven wat structureel of incidenteel is. Dit onderscheid is van belang bij het bepalen van het structurele evenwicht van de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021.

Op basis van het overzicht op de volgende pagina kan worden geconcludeerd dat de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021, conform de uitgangspunten van het BBV, structureel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Hierdoor is er geen risico aanwezig dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat.

In de tabel zijn de incidentele en structurele saldi weergegeven. Een positief structureel saldo betekent dat er meer structurele baten zijn dan structurele lasten, hetgeen positief is. Een negatief structureel saldo zou betekenen dat er minder structurele baten zijn dan structurele lasten (maar daar is geen sprake van).

Baten en lasten
(bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Begroting 2018

2019

2020

2021

Totaal

Inci-denteel

Struc-tureel

Totaal

Inci-denteel

Struc-tureel

Totaal

Inci-denteel

Struc-tureel

Totaal

Inci-denteel

Struc-tureel

Programma Bestuur en ondersteuning

-1.974

-

-1.974

-1.971

-

-1.971

-1.967

-

-1.967

-1.959

-

-1.959

Programma Veiligheid

-4.963

-461

-4.502

-4.563

-

-4.563

-4.559

-

-4.559

-4.555

-

-4.555

Programma Verkeer en vervoer

-5.044

-71

-4.973

-6.721

-1.800

-4.921

-5.102

-

-5.102

-5.146

-

-5.146

Programma Economie

-795

-

-795

-659

-

-659

-706

-

-706

-704

-

-704

Programma Onderwijs

-6.684

-890

-5.794

-5.913

-

-5.913

-6.082

-140

-5.942

-5.993

-

-5.993

Programma Sport, cultuur en recreatie

-7.788

-160

-7.628

-7.662

-135

-7.527

-7.821

-80

-7.741

-7.691

-80

-7.611

Programma Sociaal domein

-31.843

-

-31.843

-31.546

-

-31.546

-31.344

-

-31.344

-31.460

-

-31.460

Programma Volksgezondheid en duurzaamheid

-1.473

-150

-1.323

-1.542

-150

-1.392

-1.616

-150

-1.466

-1.674

-160

-1.514

Programma VROSV

-781

-137

-644

-780

-180

-600

-584

-

-584

-623

-

-623

Totaal programma's

-61.345

-1.869

-59.476

-61.357

-2.265

-59.092

-59.781

-370

-59.411

-59.805

-240

-59.565

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

72.545

-

72.545

71.042

-1.138

72.180

71.343

-1.038

72.381

71.446

-718

72.164

Overzicht Overhead

-11.435

-220

-11.215

-11.425

-120

-11.305

-11.418

-75

-11.343

-11.340

-

-11.340

Bedrag heffing Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrag Onvoorzien

-100

-

-100

-100

-

-100

-100

-

-100

-100

-

-100

Mutaties reserves

335

336

-1

1.840

1.841

-1

-44

-108

64

-201

-265

64

Totaal

-

-1.753

1.753

-

-1.682

1.682

-

-1.591

1.591

-

-1.223

1.223