Totaaloverzicht van baten en lasten

In onderstaand overzicht treft u voor het begrotingsjaar 2018 de raming van baten en lasten en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma aan. Het overzicht is inclusief de algemene dekkingsmiddelen en overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien. De resultaat van de begroting is in onderstaand overzicht meegenomen als storting in de algemene reserve.

Overzicht van baten en lasten
(bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma Bestuur en ondersteuning

3.365

1.391

-1.974

-

-

-1.974

Programma Veiligheid

5.766

803

-4.963

-

741

-4.222

Programma Verkeer en vervoer

8.902

3.858

-5.044

-

-

-5.044

Programma Economie

7.933

7.138

-795

-

-

-795

Programma Onderwijs

8.997

2.313

-6.684

-

-

-6.684

Programma Sport, cultuur en recreatie

10.079

2.291

-7.788

-

74

-7.714

Programma Sociaal domein

43.076

11.233

-31.843

-

50

-31.793

Programma Volksgezondheid en duurzaamheid

9.130

7.657

-1.473

65

150

-1.388

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

9.651

8.870

-781

486

75

-1.192

Totaal programma's

106.899

45.554

-61.345

551

1.090

-60.806

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

458

73.003

72.545

-

427

72.972

Overzicht Overhead

12.056

621

-11.435

293

1.183

-10.545

Bedrag heffing Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

Bedrag Onvoorzien

100

-

-100

-

-

-100

Totaal

119.513

119.178

-335

844

2.700

1.521

Hieronder volgt een meerjarenoverzicht van de lasten en baten, inclusief de realisatie uit de jaarrekening 2016. Dit overzicht geeft een integraal beeld van alle incidentele en structurele baten en lasten die zijn opgenomen in het programmaplan.

Toelichting op overzicht van baten en lasten
(bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Rekening 2016

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2018

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

BATEN EN LASTEN

Programma Bestuur en ondersteuning

5.700

1.427

-4.273

3.114

1.376

-1.738

3.365

1.391

-1.974

Programma Veiligheid

5.538

819

-4.719

5.206

723

-4.483

5.766

803

-4.963

Programma Verkeer en vervoer

10.660

4.236

-6.424

9.331

3.989

-5.342

8.902

3.858

-5.044

Programma Economie

5.127

9.251

4.124

11.465

10.198

-1.267

7.933

7.138

-795

Programma Onderwijs

10.424

2.803

-7.621

8.910

2.334

-6.576

8.997

2.313

-6.684

Programma Sport, cultuur en recreatie

10.807

3.282

-7.525

10.044

2.344

-7.700

10.079

2.291

-7.788

Programma Sociaal domein

44.137

12.273

-31.864

42.477

10.968

-31.509

43.076

11.233

-31.843

Programma Volksgezondheid en duurzaamheid

9.197

9.246

49

8.809

7.687

-1.122

9.130

7.657

-1.473

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

12.512

12.628

116

12.984

11.414

-1.570

9.651

8.870

-781

Totaal programma's

114.102

55.965

-58.137

112.340

51.033

-61.307

106.899

45.554

-61.345

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

15.968

91.118

75.150

13.579

84.442

70.863

458

73.003

72.545

Overzicht Overhead

44.107

42.356

-1.751

11.827

715

-11.112

12.056

621

-11.435

Bedrag heffing Vennootschapsbelasting

86

-

-86

-

-

-

-

-

-

Bedrag Onvoorzien

-

-

-

100

-

-100

100

-

-100

Saldo van baten en lasten voor mutaties in de reserves

174.263

189.439

15.176

137.846

136.190

-1.656

119.513

119.178

-335

Mutaties in de reserves

19.467

11.835

-7.632

2.040

3.804

1.764

844

2.700

1.856

Totaal saldo van baten en lasten

193.730

201.274

7.544

139.886

139.994

108

120.357

121.878

1.521




Toelichting op overzicht van baten en lasten
(bedragen x € 1.000; - = nadeel)

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

BATEN EN LASTEN

Programma Bestuur en ondersteuning

3.362

1.391

-1.971

3.358

1.391

-1.967

3.350

1.391

-1.959

Programma Veiligheid

5.091

528

-4.563

5.087

528

-4.559

5.083

528

-4.555

Programma Verkeer en vervoer

10.704

3.983

-6.721

9.080

3.978

-5.102

9.124

3.978

-5.146

Programma Economie

18.494

17.835

-659

10.268

9.562

-706

10.266

9.562

-704

Programma Onderwijs

8.226

2.313

-5.913

8.395

2.313

-6.082

8.306

2.313

-5.993

Programma Sport, cultuur en recreatie

9.953

2.291

-7.662

10.112

2.291

-7.821

9.982

2.291

-7.691

Programma Sociaal domein

42.779

11.233

-31.546

42.390

11.046

-31.344

42.477

11.017

-31.460

Programma Volksgezondheid en duurzaamheid

9.881

8.339

-1.542

9.273

7.657

-1.616

9.331

7.657

-1.674

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.123

7.343

-780

7.373

6.789

-584

7.364

6.741

-623

Totaal programma's

116.613

55.256

-61.357

105.336

45.555

-59.781

105.283

45.478

-59.805

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

398

72.578

72.180

231

72.612

72.381

80

72.244

72.164

Overzicht Overhead

12.057

632

-11.425

12.075

657

-11.418

11.997

657

-11.340

Bedrag heffing Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrag Onvoorzien

100

-

-100

100

-

-100

100

-

-100

Saldo van baten en lasten voor mutaties in de reserves

129.168

128.466

-702

117.742

118.824

1.082

117.460

118.379

919

Mutaties in de reserves

614

2.454

1.840

628

584

-44

580

379

-201

Totaal saldo van baten en lasten

129.782

130.920

1.138

118.370

119.408

1.038

118.040

118.758

718