Totaaloverzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht, is het tevens van belang om aan te geven welke mutaties in de reserves structureel van aard zijn. In de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 is er slechts sprake van twee structurele onttrekkingen. Deze treft u in onderstaand overzicht aan.

Structurele mutaties reserves
(bedragen x € 1.000; -)

Begroting 2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma Veiligheid

Onttrekking afschrijvingsreserve revitalisering Avelingen

-

-

-

-

-

50

-

50

Programma Verkeer en vervoer

Onttrekking afschrijvingsreserve station Papland

-

-

-

-

-

15

-

15

Totaal structurele mutaties reserves

-

-

-

-

-

65

-

65