Totaaloverzicht incidentele baten en lasten

Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht is het belangrijk dat er inzicht is in welke baten en lasten incidenteel zijn, en welke baten en lasten structureel. Het grootste gedeelte van de begroting bestaat uit structurele lasten en baten. Dit zijn de zaken/budgetten die jaarlijks terugkomen in de begroting. Bij incidentele lasten en baten gaat het primair om bijzondere, significante en eenmalige zaken. Daarbij worden toevoegingen aan reserves en onttrekkingen aan reserves in beginsel als incidenteel aangemerkt. De uitzondering hierop vormen afschrijvingsreserves. Deze onttrekkingen dienen ter dekking van structurele kapitaallasten en worden daarmee als ook als structureel aangemerkt.

In het hieronder opgenomen overzicht worden de incidentele baten en lasten gepresenteerd.

Incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000; -)

Begroting 2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma Veiligheid

Aanleg tunnel station Gorinchem

741

280

-

-

-

-

-

-

Totaal programma Veiligheid

741

280

-

-

-

-

-

-

Programma Verkeer en vervoer

Lasten aanleg Halte station

-

-

1.800

-

-

-

-

-

Duurzaam veilig verkeer

50

-

-

-

-

-

-

-

Vervanging verkeersregelinstallatie

21

-

-

-

-

-

-

-

Totaal programma Verkeer en vervoer

71

-

1.800

-

-

-

-

-

Programma Economie

Grondexploitaties bedrijventerreinen

-

-

2.843

2.843

-

-

-

-

Totaal programma Economie

-

-

2.843

2.843

-

-

-

-

Programma Onderwijs

Extra afschrijving onderwijspanden L. Slagenstraat en Laag Dalemseweg

624

-

-

-

-

-

-

-

Sloopkosten onderwijspand L. Slagenstraat en verhuis- en beheerskosten brede school Hoog Dalem

266

-

-

-

140

-

-

-

Totaal programma Onderwijs

890

-

-

-

140

-

-

-

Programma Sport, cultuur en recreatie

Combinatiefuncties sportbeleid

80

-

80

-

80

-

80

-

Exploitatiebijdrage Gorcumse molens

80

-

55

-

-

-

-

-

Overig

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie

160

-

135

-

80

-

80

-

Programma Volksgezondheid en duurzaamheid

Duurzaam bouwen

150

-

150

-

150

-

160

-

Totaal programma Volksgezondheid en duurzaamheid

150

-

150

-

150

-

160

-

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma VROSV

Baten en lasten m.b.t. grondexploitaties (niet bedrijventerrein)

497

497

-

-

-

-

-

-

Invoering Omgevingswet

200

-

180

-

-

-

-

-

Verkoopopbrengsten woningen en panden

-

63

-

-

-

-

-

-

Totaal programma VROSV

697

560

180

-

-

-

-

-

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Begrotingssaldi

-

-

1.138

-

1.038

-

718

-

Totaal overzicht Algemene dekkingsmiddelen

-

-

1.138

-

1.038

-

718

-

Overzicht Overhead

Incidentele capaciteit beschikbaar gesteld bij PPN

220

-

120

-

75

-

-

-

Totaal overzicht Overhead

220

-

120

-

75

-

-

-

Mutaties reserves:

Reserve tunnel lift station Gorinchem

-

741

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve combinatiefuncties

-

75

-

75

-

75

-

75

Bestemmingsreserve sociaal domein

-

50

-

50

-

-

-

-

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

65

-

65

-

65

-

65

-

Reserve duurzaamheid

-

150

-

150

-

150

-

160

Jaarlijkse toevoeging en inzet Reserve infrastructuur

486

75

549

75

563

75

515

-

Bestemmingsreserve station Papland

-

-

-

1.800

-

-

-

-

Algemene reserve

1.521

427

-

305

-

220

-

80

Bestemmingsreserve automatisering

293

1.183

-

-

-

-

-

-

Totaal mutaties reserves

2.365

2.701

614

2.455

628

520

580

315

Totaal incidentele baten en lasten

5.294

3.541

6.980

5.298

2.111

520

1.538

315