Investeringen

In de begroting 2018 tot en met 2021 zijn de volgende investeringsbedragen opgenomen. Met ingang van 2018 zijn de nieuwe investeringen per programma opgenomen in het programmaplan.

Investeringsbedragen (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Investeringen in materiële vaste activa:

Met een economisch nut

9.759

7.574

1.773

-

In de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

2.659

6.223

2.169

406

Totaal

12.418

13.797

3.942

406