Mutaties voorzieningen 2018 uitgesplitst

Uit het hierboven gepresenteerde verloopoverzicht saldo voorzieningen blijken voor 2018 de volgende mutaties:

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Soort mutatie

Dotatie 2018

Onttrekking 2018

Mutaties algemene voorzieningen:

Pensioenverplichtingen bestuurders

Reguliere dotatie

318

Pensioenverplichtingen bestuurders

Rentetoevoeging

82

Wachtgelden bestuurders en medewerkers

Wachtgeld voormalig personeel

257

Rioolheffing

Resultaat tarieven riolering

206

Vervanging riolering

Spaarcomponent vervangen riolering/bijdrage investering

860

860

Afwaardering (bedrijfsgebouwen, woningen, gronden en voorraden)

Correctie afschrijving i.v.m afwaardering

53

Meerjarenonderhoudsplannen

Conform vastgestelde MOP's 2013

1.992

3.162

Subtotaal mutaties voorzieningen algemeen

3.458

4.332

Mutaties voorzieningen grondexploitaties:

Mollenburg

Rentetoevoeging

247

Lingewijk Zuid

Rentetoevoeging

23

Lingewijk Zuid

Afwikkeling

1.160

Bedrijventerrein Gorinchem Noord/Groote Haar

Rentetoevoeging

163

Subtotaal mutaties voorzieningen grondexploitaties

433

1.160

Totaal mutaties voorzieningen

3.891

5.492

Totaal mutaties

-1.601

Door middel van het vaststellen van de begroting 2018 door de raad worden de mutaties in de voorzieningen vastgesteld.