Mutaties reserves 2018 uitgesplitst

Uit het hiervoor gepresenteerde verloopoverzicht saldo reserves blijken voor 2018 de volgende mutaties:

Reserves (bedragen x € 1.000)

Soort mutatie

Storting 2018

Onttrekking 2018

Algemene reserve

Begrotingssaldo

1.521

Stadspodia

50

PPN 2018

987

Totaal mutaties algemene reserve

1.521

1.037

Totaal mutaties

484

Bestemmingsreserves:

Automatisering

Egaliseren kapitaallasten aanschaf hardware en software en opheffen reserve conform PPN 2018

293

1.183

Infrastructuur

Bijdrage inzake bovenwijks CV Hoog Dalem

486

Infrastructuur

PPN 2018 - capaciteit A27/A15

75

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

Egalisatie tarieven reiniging

65

Combinatiefuncties

Exploitatieresultaat combinatiefuncties

75

Sociaal domein

Lokaal maatwerk beschermd wonen

50

Duurzaamheid

PPN 2018 - vormen reserve

610

Duurzaamheid

Geschatte uitgaven duurzaamheid verdeeld over 4 jaar

150

Tunnel en lift station Gorinchem

Turap 2017 uitgaven van 2017 naar 2018 - dekking reserve

741

Totaal mutaties bestemmingsreserves

1.454

2.274

Totaal mutaties

-820

Door middel van het vaststellen van de begroting 2018 door de raad worden bovenstaande mutaties in de reserves vastgesteld.