Afkortingenlijst

A

 • APV: Algemene Plaatselijke Verordening
 • AV: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 • AVA: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

B

 • BBV: Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeente
 • BLVS: Bureau Leerpicht en Voortijdig schoolverlaten
 • BNG: Bank Nederlandse Gemeenten
 • BOA: Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 • BRTA: Beleidsrijk regionaal transitie arrangement
 • B&W: Burgemeester en Wethouders

C

 • CPI: Consumenten Prijs Index
 • CPB: Centraal Plan Bureau
 • CROW: Kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, wegen, vervoer en werk en veiligheid
 • CUR: Camera Uitleesruimte

D

 • DG&J: Dienst gezondheid en jeugd
 • DVO: Dienstverleningsovereenkomst

E

 • EMU saldo: Europese Monetaire Unie

G

 • GBA: Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
 • Gevudo: Vuilverwerking Dordrecht en Omsterken
 • GIDS programma: Gezond in de Stad
 • GR: Gemeenschappelijke Regeling
 • GRP: Gemeentelijk Rioleringsplan

H

 • HBO: Hoger beroepsonderwijs
 • Strategisch HRM: Human resource management
 • HVC: Huisvuil Verbranding Centrale
 • HVI: Huis van Inspiratie

I

 • IHP: Integrale Huisvestingsplan
 • IKC: Integraal Kind Centra

K

 • KCC: Klant Contact Centrum

M

 • ME: Maatschappelijke effecten
 • MLL: MerwedeLingeLijn
 • MOP: Meerjaren Onderhoudsplan
 • MPG: Meerjaren Programma Grondbedrijf

N

 • NCW: Netto Contante Waarde
 • NGRU: Netto Gecorrigeerde Rijksuitgaven
 • NHW: Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • NNB: Nog Niet Bekend

O

 • OHW: Oud Hollandse Waterlinie
 • OVL: Openbaar verlichting Lek-Merwede
 • OZB: Onroerende zaak belasting
 • OZHZ: Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

P

 • P&C cyclus: Planning en Control cyclus
 • PI: Prestatie indicator
 • PN/PPN: Perspectiefnota
 • P&O: Personeel en Organisatie
 • PPS: Publieke private samenwerking

R

 • RIEC: Informatie- en Expertise Centrum (aanpak georganiseerde criminaliteit)
 • RMA: Regionale Maatschappelijke Agenda
 • ROM-S: Regionale ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen
 • RvS: Raad van State
 • RZB: Roerende zaak belasting

S

 • SNV: Sociale netwerkversterking
 • SO: Service organisatie jeugd

T

 • TV: Taakveld

U

 • UA: Coöperatie parkeerservice uitgesloten aansprakelijkheid

V

 • VAR: Veiligheidalliantie Rotterdam
 • VBOR: Visie beleidsplan openbare ruimte
 • VPB: Vennootschapsbelasting
 • VRZHZ: Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
 • VSV: Vroegtijdig schoolverlaters
 • VWS: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W

 • Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
 • WOZ: Wet onroerende zaak belasting
 • WSW: Waarborgfonds sociale woningbouw
 • WSW: Wet Sociale Werkvoorziening

Z

 • ZHZ: Zuid-Holland Zuid