Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

TV81 Ruimtelijke Ordening

811

441

490

490

490

490

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

7.781

10.947

7.106

5.580

5.011

5.011

TV83 Wonen en bouwen

3.920

2.327

2.054

2.054

1.872

1.862

Lasten VROSV

12.512

13.715

9.651

8.124

7.373

7.364

TV81 Ruimtelijke Ordening

16

24

9

9

9

9

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

9.819

11.642

7.519

6.055

5.501

5.453

TV83 Wonen en bouwen

2.793

1.565

1.342

1.280

1.280

1.280

Baten VROSV

12.628

13.232

8.870

7.343

6.789

6.741

Totaal saldo van baten en lasten

116

-483

-781

-781

-585

-623

Mutaties reserves

-82

-589

-411

1.326

-488

-515

Resultaat

34

-1.072

-1.192

546

-1.072

-1.138

De afwijking in dit programma in 2018 t.o.v. 2017 bestaat voornamelijk uit mutaties als gevolg van de uitwerking van de BBV-notitie rente. De rentetoevoegingen aan de voorzieningen grondexploitaties worden vanaf 2018 verantwoord bij de algemene dekkingsmiddelen. Tevens was er in de begroting 2017 een incidentele winstneming opgenomen.