Wat gaan we daarvoor doen?

Concrete acties

Onderwerp

Concrete actie in 2018

Bestemmingsplannen

We gaan acht bestemmingsplannen herzien; Beeldkwaliteitsplan Mollenburg, Hotel Oost II, Wooncluster Haarweg-Hoog Bloklandseweg, Thematische herziening Parkeernormen, Lingewijk, Begraafplaats/crematorium, Kasteelplaats en Molenvliet.

Wonen

De geanalyseerde uitkomsten van het woningmarktonderzoek worden verwerkt in de te actualiseren woonvisie. De woon- en transformatievisie komen hierin, in elkaars verlengde tot stand. De nieuwe woonvisie leggen we vervolgens voor aan de gemeenteraad.

Omgevingsvisie

In 2018 starten wij met het opstellen van de omgevingsvisie, op basis van de kaders van de 'Visie van de stad'.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere acties

Vergunningverlening

We voeren verguningverlening uit en houden toezicht op Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Grondexploitaties

We ontwikkelen en beheren de gemeentelijke grondexploitaties.

Vastgoed

Uitvoering geven we aan het vastgoedbeleid.

Omgevingswet

We gaan verder met de impactanalyse op de organisatie in verband met de komst van de Omgevingswet.