Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

TV71 Volksgezondheid

1.389

1.459

1.487

1.487

1.487

1.487

TV72 Riolering

3.098

2.813

2.854

3.605

2.998

3.058

TV73 Afval

2.907

2.835

2.853

2.853

2.853

2.853

TV74 Milieubeheer

1.359

1.091

1.292

1.296

1.296

1.306

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

445

407

645

640

639

627

Lasten Volksgezondheid en Duurzaamheid

9.197

8.604

9.130

9.881

9.273

9.331

TV71 Volksgezondheid

1.347

0

0

0

0

0

TV72 Riolering

4.035

3.813

3.842

4.523

3.842

3.842

TV73 Afval

3.309

3.362

3.389

3.389

3.389

3.389

TV74 Milieubeheer

134

3

3

3

3

3

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

421

424

424

424

424

424

Baten Volksgezondheid en Duurzaamheid

9.246

7.602

7.657

8.339

7.657

7.657

Totaal saldo van baten en lasten

49

-1.002

-1.473

-1.542

-1.616

-1.674

Mutaties reserves

-1

-106

85

85

85

95

Resultaat

48

-1.108

-1.388

-1.457

-1.531

-1.579

De afwijking in 2018 t.o.v. 2017 wordt voornamelijk verklaard door de wijziging in de toerekening van de uitvoeringskosten.

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

GRP 2018

lasten

860

1.760

760

baten

-860

-1.760

-760

Beschoeiingen

1.269

519

588

203

Composteerterrein

225

Duurzaamheid

271

Totaal investeringen

1.765

519

588

203

Subsidies

Subsidie

Bedrag

Jeugdgezondheidszorg

€ 42.632

Van Andel Spruijt Natuurcentrum

€ 44.442

Maatschappelijke zorg en OGGZ

€ 72.534