Wat gaan we daarvoor doen?

Concrete acties

Onderwerp

Concrete actie in 2018

GIDS

We geven uitvoering aan de door de bewoners uit de Gildenwijk bedachte projecten (in het kader van het programma Gezond in de Stad (GIDS).

Duurzaamheidsplan

Vanaf 2018 werken we aan de uitvoering van het Beleidsplan duurzaamheid, zoals vastgesteld in de raad van juni 2017. Het betreft uitvoeringsactiviteiten in het kader van de thema’s energie, biodiversiteit en gemeentelijk handelen.

Crematorium

In 2018 worden verdere voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een crematorium. De gemeente vervult een faciliterende rol hierin.

Onderhoud watergangen

Een groot deel van de watergangen van Gorinchem-West wordt in 2018 gebaggerd.

Waterpark Mollenburg

Ten behoeve van de opgave in het stedelijk waterplan wordt in 2018 circa 1,5 ha waterberging gerealiseerd.

Waterplan

Samen met het Waterschap Rivierenland wordt bekeken hoe in vulling te geven aan de thema’s water en duurzaamheid, om zo bij te kunnen dragen aan de “koers Klimaatadaptatie”.

Afvalwaterakkoord met Waterschap opstellen

Op het gebied van het verwerken van afvalwater moeten we afspraken maken met het Waterschap Rivierenland.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

De in 2017 ingezette acties om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen wordt in 2018 voortgezet.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere taken

Gezondheidsbeleid

De Wet publieke gezondheid en de vastgestelde regionale en lokale programma's voeren we uit.

Riolering

We houden een duurzaam en doelmatig rioolstelsel in stand.