Wat willen we bereiken?

Doel

'Gorinchem is een stad waar iedereen meedoet, zich kan ontplooien en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, elkaar en de leefomgeving.'

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indicator

B/F

Eenheid

Soort

Banen

B

Aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

PI

Jongeren met een delict voor de rechter

B

% 12-21 jarigen

PI

Kinderen in uitkeringsgezinnen

B

% kinderen tot 18 jaar

PI

Melding kindermishandeling

B

% meldingen van mishandelde kinderen 0 t/m 17 jaar

PI

Netto Participatiegraad

B

% mensen tussen 15 en 67 jaar dat een baan heeft

PI

Achterstandsleerlingen

B

% leerlingen 4-12 jaar dat kans heeft op een leerachterstand

PI

Werkloze jongeren

B

% werkeloze jongeren 16-22 jaar

PI

Personen met een bijstandsuitkering

B

Aantal per 1000 inwoners

PI

Personen met een lopend re-integratietraject

B

Aantal reïntegratievoorzieningen, per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

PI

Jongeren met jeugdhulp

B

% jongeren tot en met 18 jaar

PI

Jongeren met jeugdbescherming

B

% jongeren tot en met 18 jaar

PI

Jongeren met jeugdreclassering

B

% jongeren (12-23 jaar)

PI

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

B

Aantal per 10.000 inwoners

PI

Overige rapportages

  • Cliënt tevredenheidsonderzoek Wmo en Jeugd
  • Client tevredenheidsonderzoek Jeugdhulp