Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

5.669

4.039

3.945

3.943

3.942

3.941

TV62 Wijkteams

2.740

2.379

2.402

2.401

2.401

2.401

TV63 Inkomensregelingen

15.302

14.678

15.006

15.018

15.019

15.019

TV64 Begeleide participatie

6.576

6.438

5.962

5.600

5.278

5.110

TV65 Arbeidsparticipatie

2.592

2.186

2.462

2.557

2.596

2.725

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

366

368

491

415

415

415

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

3.471

5.334

5.530

5.557

5.606

5.688

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

7.157

6.891

6.825

6.832

6.911

6.956

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

264

144

455

455

220

220

Lasten Sociaal domein

44.137

42.458

43.076

42.779

42.390

42.477

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

631

95

180

180

180

180

TV62 Wijkteams

27

0

0

0

0

0

TV63 Inkomensregelingen

10.599

10.405

10.405

10.405

10.405

10.405

TV64 Begeleide participatie

41

0

0

0

0

0

TV65 Arbeidsparticipatie

41

0

0

0

0

0

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

751

601

463

462

461

432

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

28

0

0

0

0

0

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

156

0

185

185

0

0

Baten Sociaal domein

12.273

11.101

11.233

11.233

11.046

11.017

Totaal saldo van baten en lasten

-31.864

-31.357

-31.843

-31.546

-31.344

-31.459

Mutaties reserves

-2.293

-167

50

50

0

0

Resultaat

-34.157

-31.523

-31.793

-31.496

-31.344

-31.459

De afwijking binnen dit programma tussen 2017 en 2018 wordt voornamelijk vooroorzaakt door verwerking van de gevolgen van diverse gemeentefonds circulaires (algemene uitkering).

Subsidies

Subsidie

Bedrag

Poppodium Gorinchem

€ 89.321

Vivenz Maatschappelijk Werk

€ 468.771

Verslavingszorg Bouwman

€ 39.931

Anti-discriminatie

€ 14.054

Nazorg exgedetineerden

€ 21.815

Ouderenbeleid

€ 20.531

Ouderenorganisaties

€ 21.146

Maatschappelijke gehandicaptenorganisaties

€ 8.179

Mantelzorg

€ 40.137

Jeugdhaven Gorinchem

€ 34.540

Gorinchemse zeeverkenners

€ 10.410

Padvinders

€ 10.410

De Mall

€ 250.141

De Rozenobel

€ 12.750

De Bogerd

€ 25.000

Project PJT

€ 20.705

Hospice-VTZ Gorinchem en omstreken

€ 8.643

Speetuinvoorzieningen en speel-o-theek

€ 5.205

Slachtofferhulp Nederland

€ 9.003