Wat gaan we daarvoor doen?

Concrete acties

Onderwerp

Concrete actie in 2018

Wmo

We voeren een resultaatgerichte werkwijze in voor de maatwerkvoorziening begeleiding.

Als gevolg van de uitspraak van de Centrale raad van Beroep voeren we een aangepaste resultaatgerichte werkwijze in voor huishoudelijke ondersteuning.

Invoering geschiedt per 1 juli 2018.

We starten met de ontwikkeling van een dementievriendelijke gemeenschap.

Transformatie

Beschermd wonen

We stellen in samenwerking met buurgemeenten een regionaal, en zelfstandig, een lokaal plan van aanpak op voor transformatie Beschermd wonen naar Beschermd thuis (2018-2020).

Transformatie

Sociaal domein

We stellen een agenda op voor de transformatie van het Sociaal domein gericht op de inclusieve samenleving. De agenda bestaat uit lopende en nieuwe projecten.

Transformatie

Sociaal Cultureel

Werk

Begin 2018 worden de resultaten bekend van de evaluatie van de buurthuisfunctie brede scholen en de buurthuizen.

Mensen met

verward gedrag

We starten in samenwerking met buurgemeenten een regionale aanpak, en zelfstandig een lokale aanpak voor personen met verward gedrag.

Sociaal team en Jeugdteam

De nieuwe integrale werkwijze voor alle leeftijden starten we in 2018.

Sociale netwerkversterking (SNV)

Als onderdeel van de mantelzorg, maken we op regionaal niveau afspraken over de SNV.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere taken

Participatiewet

We voeren de Participatiewet uit. Onder andere door het afbouwen van de sociale werkvoorziening en Wajong door uitplaatsing van werknemers naar reguliere werkgevers. Voor de doelgroep met de meeste beperkingen wordt een 'nieuw beschut' voorziening gecreëerd.

Preventie

We voeren de vastgestelde regionale en lokale preventieprogramma’s integraal uit.

Onder de noemer 'It takes a village to raise a child', versterken we de inbedding van deze programma’s in Gorinchem door deze te verbinden met de burgerkracht.

Jeugdwet

De jeugdwet voeren we uit.

Wmo

We voeren de Wmo in de gehele breedte uit.

Maatschappelijke opgaven

We volgen de landelijke aanwijzingen op in het kader van onder meer de opvang van vluchtelingen en statushouders.

Wet kinderopvang

en kwaliteitseisen

peuterspeelzalen

De gemeentelijke taken die binnen deze wet vallen voeren we uit.