Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

TV51 Sportbeleid en activering

944

872

871

867

865

863

TV52 Sportaccommodaties

3.472

3.321

3.408

3.391

3.376

3.356

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

1.422

1.208

1.287

1.213

1.300

1.312

TV54 Musea

531

380

682

691

691

691

TV55 Cultuur erfgoed

981

793

810

881

972

840

TV56 Media

794

832

646

516

515

515

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.663

2.343

2.374

2.394

2.392

2.405

Lasten Sport, cultuur en recreatie

10.807

9.748

10.079

9.953

10.112

9.982

TV51 Sportbeleid en activering

165

91

92

92

92

92

TV52 Sportaccommodaties

1.400

1.386

1.375

1.375

1.375

1.375

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

252

246

256

256

256

256

TV54 Musea

72

22

22

22

22

22

TV55 Cultuur erfgoed

1.069

254

194

194

194

194

TV56 Media

119

139

139

139

139

139

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

205

235

212

212

212

212

Baten Sport, cultuur en recreatie

3.282

2.373

2.291

2.291

2.291

2.291

Totaal saldo van baten en lasten

-7.526

-7.375

-7.788

-7.662

-7.821

-7.691

Mutaties reserves

10

75

75

75

75

75

Resultaat

-7.516

-7.300

-7.714

-7.588

-7.746

-7.617

De afwijking in 2018 t.o.v. 2017 wordt met name verklaard door een wijziging in de toerekening uitvoeringskosten.

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Vestingplan

55

Speelruimteplan

203

203

203

203

Huis van Inspiratie, verbouwing Grote markt

150

Restauratie kademuren Duveltjessgracht

118

Vissteiger Dr. Schoyerstraat

78

Totaal investeringen

604

203

203

203

Subsidies

Subsidie

Bedrag

Stichting Gorinchemse sportaccomodaties

(Bijdrage op basis van een exploitatie- en huurovereenkomst)

€ 1.535.599

Bibliotheek AanZet

€ 547.881

P.C.G. huursubsidie

€ 15.224

Jeugdsport

€ 56.354

O.K.K. huursubsidie

€ 10.670

55+ en gehandicapten

€ 15.615

Cultuureducatie

€ 66.000

Culturele diensten en activiteiten diversen

€ 46.839

Podiumkunsten Gorinchem

€ 265.359