Wat gaan we daarvoor doen?

Concrete acties

Onderwerp

Concrete actie in 2018

De Kracht van Sport

Samenwerking onderwijs en sport: We stellen een gezamenlijke schoolsportagenda op met op- en naschoolse workshops. We investeren in deskundigheidsbevordering van leerkrachten op het gebied van bewegend leren.

Bewegingsgerichte zorg: We zetten een beweegcoach in voor mensen met een beperking, die we financiëren met een aantal zorgpartners.

Samenwerking sportverenigingen: We continueren de lopende trajecten buitensport en binnensport en werken mee aan het concretiseren van de samenwerking, waarbij de oprichting van een brede sportkoepel voor alle sportverenigingen/-aanbieders in Gorinchem een mogelijkheid is.

Positief sportklimaat: We zetten in op Sociale netwerkversterking (SNV) en een positief sportklimaat binnen elke sportvereniging.

Samenwerking bedrijfsleven en sport: We werken samen met het bedrijfsleven en de sportaanbieders aan de vitaliteit van medewerkers.

Uitvoering speelruimteplan

We beginnen met de 10-jarige uitvoering van het nieuwe speelruimteplan op basis van een Plan van aanpak.

Corebusiness Gorinchem Beweegt

De evaluatierapportage 'Gorinchem Beweegt' bieden we begin 2018 aan de gemeenteraad aan.

Cultuurhuis

We nemen een besluit over het Cultuurhuis (theaterfunctie en onderdelen Huis van Inspiratie). Er wordt een overbruggingsscenario ontwikkeld en op basis daarvan wordt het oude stadshuis als vaste locatie van het Huis van Inspiratie gereed gemaakt.

Huis van Inspiratie

Vooruitlopend op de mogelijke realisatie van het Cultuurhuis wordt ingezet op het doorontwikkelen van het Huis van Inspiratie (programma en locatie).

Subsidiebeleid

In 2018 wordt een nieuw subsidiebeleid vastgesteld.

Kunst in de buitenruimte

We stellen een visie vast, in afstemming met de ambities van citymarketing.

Gemeentelijke monumentenlijst

In het begin van 2018 wordt een gemeentelijke monumentenlijst aan de raad aangeboden.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere taken

Lokaal sport- en beweegaanbod

We faciliteren het digitale platform en de Sportpas-app voor sport- en beweegaanbod op www.gorinchembeweegt.nl, om het doorverwijzen naar het reguliere sportaanbod laagdrempeliger te maken. 

Leefstijl

De gemeente zet samen met partners in op een gezonde, positieve leefstijl en leefomgeving. Dit gebeurt onder andere door interventies en programma's binnen het onderwijs en voor kwetsbare doelgroepen.

Sportverenigingen

We adviseren en begeleiden sportverenigingen over een veelzijdig sportaanbod en een aantrekkelijk verenigingsleven voor Gorinchem.

Sportaccommodaties

We dragen zorg voor optimaal en efficiënt gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties.

Cultuureducatie

Met behulp van cultuurcoaches, in samenwerking met scholen, geven we uitvoering aan het cultuureducatieve programma.

Spreekkamer

Door middel van de Spreekkamer ondersteunen we maatschappelijke initiatiefnemers met het ontwikkelen en realiseren van hun culturele plannen.

Oude Hollandse Waterlinie (OHW)

We nemen deel aan de erfgoedlijn OHW.

Nieuwe Hollandse

Waterlinie (NHW)

We nemen deel aan het Pact van Loevestein.

Archeologie

We voeren het archeologiebeleid uit.

Leefvoorzieningen

Het kwaliteitsniveau van de leefvoorzieningen handhaven we op basis van de vastgestelde beleidskaders.

Stichting Vestingdriehoek

We maken onderdeel uit van een toeristisch samenwerkingsverband tussen de vestingsteden Gorinchem en Woudrichem, Slot Loevestein en Fort Vuren. Dit zorgt voor een onderlinge verbinding via de verschillende veerponten.

NL Delta Biesbosch Haringvliet

Verschillende organisaties in het gebied tussen Slot Loevestein en de Haringvlietsluizen werken samen om de deelgebieden aan elkaar te verbinden waarbij de focus ligt op natuur, water, cultuur en cultuurhistorie. Gorinchem is hierin bestuurlijk vertegenwoordigd via de Vestingdriehoek. Riveer kan een toekomstige rol spelen in de verbindingen over water.