Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

TV41 Openbaar basisonderwijs

186

227

241

240

240

240

TV42 Onderwijshuisvesting

3.585

3.466

3.359

3.187

3.340

3.236

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

6.653

4.904

5.398

4.799

4.814

4.829

Lasten Onderwijs

10.424

8.597

8.997

8.226

8.395

8.306

TV42 Onderwijshuisvesting

190

181

194

194

194

194

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.612

2.346

2.119

2.119

2.119

2.119

Baten Onderwijs

2.803

2.527

2.313

2.313

2.313

2.313

Totaal saldo van baten en lasten

-7.621

-6.070

-6.684

-5.913

-6.082

-5.993

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-7.621

-6.070

-6.684

-5.913

-6.082

-5.993

De afwijking binnen dit programma tussen het begrotingsjaar 2017 en het begrotingsjaar 2018 van € 614.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door het afboeken van de boekwaarden van een aantal schoolgebouwen in verband met geplande sloop en sloopkosten.

Subsidie

Bedrag

Peuterspeelzalen

€ 472.572

Avres

€ 10.481