Wat gaan we daarvoor doen?

Concrete acties

Onderwerp

Concrete actie in 2018

Leerplicht

In het voorjaar informeren we de gemeenteraad over de pilot ‘Last onder dwangsom’ in Zuid-Holland Zuid.

Leerlingenvervoer

In 2018 besteden we dit in regionaal verband opnieuw aan.

Integraal Kind Centra (IKC)

Naar aanleiding van de pilot Merweplein leggen we de gemeenteraad een beleidskader IKC voor.

Visie op onderwijs in Gorinchem

Samen met de schoolbesturen willen we komen tot een integrale visie op het onderwijs gericht op een optimale leeromgeving (thuisnabij onderwijs en huisvesting) voor elke leerling.

Hoger beroeps-onderwijs (HBO)

In 2018 wordt bekend of initiatieven voor HBO-onderwijs in Gorinchem leiden tot een concreet resultaat.

Evaluatie brede scholen

De uitkomsten van de evaluatie en eventuele aanpassingen voor het beleid voor brede scholen leggen we aan de gemeenteraad voor.

IHP-Voortgezet onderwijs

We voeren gesprekken met het Gilde over hun wens voor uitbreiding van het vakcollege, die aansluit op de behoefte van het bedrijfsleven voor goed opgeleid technisch personeel.

De hoofdlocatie van de scholengemeenschap Gomarus aan de Hoefslag breiden we uit.

IHP Gorinchem-Oost

Vanaf 2018 en daarop volgende jaren gaan we het vastgestelde IHP uitvoeren. Dit houdt in dat de Jenaplanschool wordt uitgebreid en de Regenboog locatie Retranchement wordt gerenoveerd. Op de volgende locaties worden bouwkundige aanpassingen en duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd: Jenaplanschool, Regenboog (locaties Retranchement, Albertine Kehrerstraat) en Graaf Reinaldschool. In overleg met betrokken schoolbesturen wordt gewerkt aan de voorbereiding voor nieuwbouw van de brede school Hoog Dalem.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere taken

Leerplicht

We zien erop toe dat voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen. De uitvoering ligt bij bureau Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten.

Ondernemersprijs voor scholieren

Aan het bedrijfsleven wordt gevraagd de Gorinchemse ondernemersprijs voor scholieren te continueren.

Speciaal onderwijs

De inzet op het ‘thuisnabij onderwijs’ zetten we voort.

Leerlingenvervoer

We bekostigen het leerlingenvervoer.

Onderwijs aan vluchtelingen

Het onderwijs aan kinderen van statushouders wordt verzorgd via de internationale schakelklassen.

Onderwijsachter-standenbeleid

We pakken onderwijsachterstanden aan door de inzet van onder meer Voor- en Vroegschoolse Educatie, schakelklassen, taalprojecten, naschoolse activiteiten en logopedie.