Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

TV31 Economische ontwikkeling

432

278

350

349

349

349

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.128

12.518

7.104

17.801

9.577

9.575

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

47

38

44

44

44

44

TV34 Economische promotie

520

484

434

299

298

298

Lasten Economie

5.127

13.318

7.933

18.494

10.268

10.266

TV31 Economische ontwikkeling

6

17

0

0

0

0

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

9.184

12.401

7.062

17.759

9.485

9.485

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

40

75

76

76

76

76

TV34 Economische promotie

21

0

0

0

0

0

Baten Economie

9.251

12.492

7.138

17.835

9.562

9.562

Totaal saldo van baten en lasten

4.124

-826

-795

-659

-707

-705

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

4.124

-826

-795

-659

-707

-705

De afwijking in de begroting 2018 ten opzichte van 2017 voor het taakveld 32, fysieke bedrijfsinfrastructuur, heeft te maken met een andere wijze van begroten van de grondexploitaties. Deze wijziging is overigens alleen financieel technisch van aard, het heeft geen invloed op het saldo van de begroting.

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Stadsontwikkeling

310

Totaal investeringen

310

-

-

-

Subsidies

Subsidie

Bedrag

VVV

€ 62.790

Binnenstadsmanagement

€ 99.378