Wat willen we bereiken?

Doel

'Bewoners, ondernemers en bezoekers zijn tevreden over de bereikbaarheid, (verkeers)veiligheid en bruikbaarheid van wegen, water en spoorwegen binnen de gemeente.'

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Kadernota Infrastructuur

2007

Startnotitie A27

2007

Fietsplan

2013

Regionaal verkeers- en vervoersplan

2014

Schoon en Heel

2014

Parkeerverordening Gemeente Gorinchem

2015

Verkeerstructuurplan Binnenstad

2016

Raadsopdrachten

'Mobiliteit'

In oktober 2017 heeft de gemeenteraad de definiëring van de raadsopdracht vastgesteld. Daarmee is de raadsopdracht, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord, afgerond. Het college zal direct starten met de uitvoering van de opdracht zoals is besloten. De uitwerking moet leiden tot een mobiliteitsvisie waarbinnen enkele onderdelen prioriteit krijgen. Daarnaast zal de mobiliteitsvisie een rol in de omgevingsvisie krijgen.

'Veerdienst'

Deze raadsopdracht onderzoekt hoe de toekomst van de veerdienst Riveer eruit gaat zien. Een belangrijke aanleiding voor het onderzoek was het eindigen van de 5-jarige startsubsidie van de provincies Brabant en Zuid-Holland voor de verbinding. Het onderzoek richt zich op de maatschappelijke en economische waarde van de Veerdienst. Dit heeft in 2017 geleid tot (1) een visie voor emissieloos vervoer over water en (2) het voornemen deel uit te maken van een vervoersnetwerk over water tussen Gorinchem en de Maasvlakte. Om dit doel te bereiken is een overbruggingsperiode nodig. Voor 2018 is met het Gorcumse deel van de weggevallen subsidie rekening gehouden. Eind 2018 wordt duidelijk wat de benodigde financiën voor de jaren daarna zijn.

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indicator

B/F

Eenheid

Soort

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

B

% t.o.v. van het totaal aantal ongevallen

PI

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

B

% t.o.v. van het totaal aantal ongevallen

PI

Overige rapportages

  • Rapportage kwaliteit leefvoorzieningen o.b.v. normen (CROW). Dit is een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, wegen, vervoer en werk en veiligheid.