Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

TV21 Verkeer en vervoer

5.258

4.585

4.469

6.301

4.691

4.735

TV22 Parkeren

1.537

1.207

810

804

793

787

TV23 Recreatieve Havens

444

341

537

518

524

531

TV24 Economische Havens en waterwegen

164

165

27

27

27

26

TV25 Openbaar vervoer

3.257

2.998

3.059

3.053

3.045

3.044

Lasten Verkeer en vervoer

10.660

9.295

8.902

10.704

9.079

9.123

TV21 Verkeer en vervoer

484

335

321

321

321

321

TV22 Parkeren

684

684

689

689

689

689

TV23 Recreatieve Havens

98

139

123

123

123

123

TV24 Economische Havens en waterwegen

32

40

40

40

40

40

TV25 Openbaar vervoer

2.938

2.820

2.685

2.811

2.806

2.806

Baten Verkeer en vervoer

4.236

4.017

3.857

3.983

3.978

3.978

Totaal saldo van baten en lasten

-6.424

-5.278

-5.045

-6.721

-5.101

-5.145

Mutaties reserves

6

6

0

0

15

15

Resultaat

-6.418

-5.272

-5.045

-6.721

-5.086

-5.130

De afname van de lasten in 2018 t.o.v. 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door een wijziging in de toerekening van de uitvoeringskosten. De stijging van lasten met € 1.800.000 in 2019 wordt veroorzaakt door de overdracht van station Papland naar ProRail.

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Openbare verlichting

159

159

159

Auto's

100

Aanpassen Groenmarkt

250

Vervangen straatmeubilair

92

92

92

Vervangen verkeersborden

40

40

40

Herinrichting Het Eind vestingplan binnenstad

150

Straatmeubilair vestingplan binnenstad

200

Havens geleidewerken

136

Bruggen steigers

87

Bastion II

1.000

Beschoeiing Kriekenmarkt

142

Waterpoort inclusief walmuren en kademuren

46

Totaal investeringen

837

627

1.520

-