Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

3.604

2.832

3.110

3.174

3.174

3.174

TV12 Openbare orde en Veiligheid

1.935

2.114

2.656

1.917

1.913

1.909

Lasten Veiligheid

5.538

4.946

5.766

5.091

5.087

5.083

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

215

155

126

126

126

126

TV12 Openbare orde en Veiligheid

604

615

677

402

402

402

Baten Veiligheid

819

770

803

528

528

528

Totaal saldo van baten en lasten

-4.719

-4.176

-4.963

-4.562

-4.559

-4.555

Mutaties reserves

0

0

741

0

50

50

Resultaat

-4.719

-4.176

-4.222

-4.562

-4.509

-4.505

De afwijking in de budgetten in 2018 t.o.v. 2017 is hoofdzakelijk het gevolg van de uitgaven voor de tunnel en lift bij het station. Deze worden gedekt uit de reserve die hiervoor bij de tussentijdse rapportage in 2017 gevormd is.

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

CUR vaste camera

26

CUR hardware en software

44

Totaal investeringen

26

-

44

-

Subsidies

Subsidies

Bedrag

Dierenasiel Gorinchem

€ 42.165