Wat gaan we daarvoor doen?

Concrete acties

Onderwerp

Concrete actie in 2018

Integrale handhaving

De nota Integrale handhaving gaan we in 2018 opstellen. Deze nota gaat in op de hele vergunningverlening en handhaving op het gebied van het Omgevingsrecht.

Adresfraude

De uitkomsten van de pilot ‘adresfraude’ worden in het eerste kwartaal van 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op basis hiervan worden vervolgstappen bepaald.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere taken

Wijkcoach

De wijkcoach zet zich in voor het ondersteunen en bijstaan van kwetsbare bevolkingsgroepen. Hierbij richt de wijkcoach zich met name op jongeren en speelt een verbindende rol in het ondersteunen van de maatschappelijke organisaties rondom de veiligheid en leefbaarheid in de wijken.

Wijkbeheer

De gemeente betrekt actief haar wijkbewoners en zoekt de samenwerking met netwerkpartners op het gebied van de fysieke en sociale leefbaarheid.

Wijkveiligheid

De gemeente activeert bewoners om zelf bij te dragen aan wijkveiligheid, door onder andere de veiligheidsmarkt en buurtpreventieteams. Daarnaast wordt integraal samengewerkt met onder andere The Mall, bureau Halt, Gorinchem Beweegt en de politie voor zaken als jongerenoverlast, criminaliteitspreventie en veilige horeca.

Burgerinitiatieven

De gemeente ondersteunt de straat- en buurtactiviteiten en de burgerinitiatieven. Om maatschappelijke initiatiefnemers (inwoners en organisaties) te ondersteunen in het ontwikkelen en realiseren van hun plannen, hanteren we de werkwijze van de ideeënmakelaar. Deze werkwijze is gericht op het leggen van verbindingen en het stimuleren van eigen kracht en verantwoordelijkheid en ondersteuning van vrijwilligers en (burger)initiatieven.

Port security

De gemeente heeft een havenbeveiligingsplan, houdt dit up-to-date en voert toezicht uit op de naleving van de wetgeving door de havenfaciliteit. De gemeente voert een veiligheidsanalyse uit op binnenkomende schepen.

Merwede Lingelijn

Het Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn (MLL) is opgericht om van de boemeltrein een goede en veilige treinverbinding te maken. Binnen het Platform SV wordt samengewerkt met Team Toezicht en Handhaving en de camera-uitleesruimte (CUR) van de gemeente. De partijen zetten zich gezamenlijk in voor het behoud en verbetering van het sociale veiligheidsniveau in de trein, de stations en de omgeving van de stations. Belangrijke middelen die worden ingezet zijn: cameratoezicht, fysiek toezicht, registratie en effectieve aanpak van incidenten, reizigersonderzoek en schouwen.

Evenementen

De gemeente verleent vergunningen voor evenementen en faciliteert, in samenwerking met veiligheidspartners en organisatoren, het veilige verloop van grootschalige evenementen.

Toezicht en handhaving

De camera-observanten hebben een regisserende rol bij de inzet op incidenten en zijn informant voor de handhavende instanties. De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) houden gericht toezicht op een gebied of activiteit en gaan waar nodig over tot handhaving. De BOA’s worden ingezet voor meerdere taken zoals het marktmeesterschap, controle (stations) MLL, evenementen, naleving van APV, drank- en horecawet, controle uitstallingen en zwerfvuil, honden- en adrescontroles en toezicht havenfaciliteit.

Radicalisering

We gaan verder met de implementatie van het radicaliseringsbeleid zoals het opzetten van een meldpunt, het opleiden van contactpersonen en het opzetten van een hierop toegespitst netwerk.

Ondermijning

We richten ons op de aanpak van criminaliteit en ondermijning.

Evenementenbeleid

We geven uitvoering aan het geactualiseerde evenementenbeleid.