Wat willen we bereiken?

Doel

'De gemeente zet zich er voor in dat Gorinchem een levendige en zorgzame stad is waar het goed wonen, werken en verblijven is voor jong en oud. Daarbij zal de gemeente de (inwoners van de) stad betrekken en faciliteren, de dienstverlening op de klant afstemmen en zorgen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering waarbij het gemeentelijke huishoudboekje op orde is.'

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Burgerinitatieven

2016

Inwoners aan zet

2016

Informatiebeleid

2017

In juni 2017 is met de raad gesproken over de 'Positie regionale ontwikkelingen' naar aanleiding van raadsinformatiebrief 1856.

Raadsopdrachten

'Inwoners aan zet'

De drie raadsopdrachten (Burgerparticipatie/Deregulering/Werken aan morgen) zijn samengevoegd tot één raadsopdracht ‘Inwoners aan zet’. Deze raadsopdracht dient ertoe dat:

1. De gemeente haar inwoners actief betrekt bij de besluitvorming. Binnen de organisatie wordt, sinds de tweede helft van 2017, een werkwijze gehanteerd die hierop antwoord geeft. Met de gemeenteraad worden afspraken gemaakt om participatie een prominente rol binnen het gemeentelijk beleid te geven.

2. Initiatieven van inwoners (zoveel mogelijk) tot bloei komen. Door onder andere de activiteiten van Visie van de stad, Sportplan en het Speelplaatsenplan is hieraan uitvoering gegeven. Inmiddels is een aantal jeu de boules banen en speelplaatsen gerealiseerd op initiatief van, en in samenwerking met de bewoners.

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indicator

B/F

Eenheid

Resultaat

Soort

Formatie

B

fte per 1.000 inwoners

8,12

PI

Bezetting

B

fte per 1.000 inwoners

7,18

PI

Apparaatskosten

B

€ per inwoner

€ 963

PI

Externe inhuur

B

% t.o.v. totale loonsom

9,15%

PI

Overhead

B

% van totale lasten

9,85%

PI

Waardering inwoners algehele dienstverlening (2017):

- Balie

F

1-10

8,2

ME

- Telefoon

F

1-10

7,5

ME

- Schriftelijk

F

1-10

7,1

ME

- Digitaal

F

1-10

7,3

ME

Verklaringen afkorting: B = Basisset indicator, F = Facultatieve indicator, PI = Prestatie Indicator, ME = Maatschappelijk Effect.

Overige rapportages

  • Gebundeld jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie en rapportage met betrekking tot de klachtenafhandeling