Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

TV01 Bestuur

3.447

2.169

1.913

1.910

1.906

1.898

TV02 Burgerzaken

1.841

1.138

1.090

1.090

1.090

1.090

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

413

411

363

363

363

363

Lasten Bestuur en Ondersteuning

5.700

3.718

3.365

3.362

3.358

3.350

TV01 Bestuur

21

3

3

3

3

3

TV02 Burgerzaken

723

748

749

749

749

749

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

684

632

640

640

640

640

Baten Bestuur en Ondersteuning

1.427

1.382

1.391

1.391

1.391

1.391

Totaal saldo van baten en lasten

-4.273

-2.336

-1.974

-1.971

-1.967

-1.959

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-4.273

-2.336

-1.974

-1.971

-1.967

-1.959

De afwijking van de lasten in 2018 t.o.v. 2017 wordt grotendeels verklaard door de herverdeling van de bijdrage aan de regio AV naar taakvelden als gevolg van de BBV wijzigingen. Tevens heeft een wijziging in de toerekening van rente op diverse taakvelden plaatsgevonden. De verlaging van de rentelasten voor dit programma bedraagt ca € 170.000.

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Auto

25

Totaal investeringen

25

-

-

-