Wat gaan we daarvoor doen?

Concrete acties

Onderwerp

Concrete actie in 2018

Raadsopdracht 'Inwoners aan zet'

Het project ‘Inwoners aan zet’ heeft geleid tot de werkwijze 'Samen aan zet'. Bij gemeentelijke projecten wordt vooraf de mate van participatie vastgelegd. Deze werkwijze geldt ook bij initiatieven vanuit de stad. Door E-participatie zal de inzet van digitale middelen (o.a. sociale media, blogs, apps, digitaal debat) hierbij een belangrijke rol spelen.

E-dienstverlening

We gaan het leveren van digitale producten uitbreiden en dat is in lijn met de digitale agenda 2020 (landelijk beleid).

Visie van de stad

In samenspraak met de stad en regio werken we aan de verdere uitwerking van de Visie van de stad. De visie zal de basis vormen voor gerelateerd beleid en initiatieven. De gemeente heeft hierin een bewakende en aanjagende rol om daar als stad en gemeente invulling aan te geven.

Burgerpeiling

De burgerpeiling uit 2017 heeft drie aandachtspunten opgeleverd. Op de gebieden van handhaving, participatie en dienstverlening zullen verbeteracties worden ingezet.

Regionale samenwerking

In 2018 wordt het koersdocument Grenzeloos samenwerken en de regionale maatschappelijke agenda van de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) verder uitgewerkt in concrete projecten. Ook wordt verder invulling gegeven aan de toekomstige rol van het regiobureau.

Gorinchem zet zich in om met de te vormen nieuwe gemeenten, een goede samenwerkingsrelatie in te vullen in het belang van de stad en regio.

Evalueren opzet begroting

Met de gemeenteraad wordt de nieuwe opzet van de begroting 2017 en 2018 geëvalueerd, om daarbij te bezien welke verdere verbeterslagen wenselijk zijn.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere taken

KCC

We helpen inwoners en bedrijven zo klantvriendelijk, efficiënt en effectief mogelijk. We richten het KCC verder in ten behoeve van die kwaliteitsverbetering.

Gemeenteraadsverkiezingen

In 2018 organiseren wij de gemeenteraadsverkiezingen, welke op 21 maart 2018 worden gehouden.