Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Overhead

Kosten van overhead zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Overheadkosten worden integraal opgenomen in het "overzicht overhead" en niet verdeeld naar de verschillende beleidsterreinen in de programma's. De uitzondering hierop is het deel van overhead dat bij investeringen en grondexploitaties hoort. Dit deel wordt wel toegerekend. Het overheadtarief wordt berekend door de totale overheadlasten van het taakveld overhead te delen door het totale directe personeelskosten. De omvang van de doorbelasting blijkt uit de onderstaande tabel.

Toegerekende overhead (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Toegerekend aan investeringen en grondexploitaties

878

878

878

878

De baten en de lasten van de overhead zijn in onderstaande tabel meerjarig weergegeven. Hierop zijn de lasten voor investeringen en grondexploitaties reeds in mindering gebracht. De baten betreffen huuropbrengsten van gebouwen, bijdragen van derden en overige inkomsten.

Exploitatie
(bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

TV04 Overhead lasten

12.056

12.057

12.075

11.997

TV04 Overhead baten

621

632

657

657

Totaal saldo van baten en lasten

-11.435

-11.425

-11.418

-11.340

Mutaties reserves

890

-

-

-

Resultaat

-10.545

-11.425

-11.418

-11.340

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Vervangingsplan inventaris

125

84

Software

115

160

133

Hardware

53

253

228

Tractor

75

Informatiebeleid

540

Communicatie

100

65

Totaal investeringen

1.008

478

445

-

Vennootschapsbelasting

In het najaar van 2017 wordt gestart met de bepaling van de vennootschapsbelasting (VPB-plichtige) "ondernemersactiviteiten". Op basis van de uitkomsten van die exercitie kan bepaald worden of er sprake is van de verplichting tot betaling van VPB. In 2016 en 2017 zijn er voorzichtigheidshalve reeds verplichtingen opgenomen voor de VPB, op basis van de eerder uitgevoerde quickscan. Wij nemen het standpunt in dat er geen bedrag voor VPB opgenomen hoeft te worden in de begroting aangezien onze activiteiten niet winstgevend zijn. Over ons standpunt gaan wij verder met de belastingdienst in gesprek. We hebben wel een inschatting gemaakt van mogelijke effecten en dit vertaald in een risico. Zie voor de uitwerking van het risico de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Onvoorzien

De post Onvoorzien in de begroting dient ter dekking van lasten waarvoor geen budget in de begroting is opgenomen. In de begroting wordt structureel een vast bedrag van € 100.000 voor onvoorziene uitgaven meegenomen. Voor het aanwenden van de post Onvoorzien (algemeen) als dekkingsmiddel gelden drie toetsingscriteria te weten: onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar.