Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen staan voor de baten in de begroting die niet gekoppeld zijn aan een specifiek programma en de bijbehorende kosten op die onderdelen. Deze baten dienen als algemeen dekkingsmiddel voor de begroting als geheel. In de paragraaf lokale heffingen wordt nader ingegaan op de diverse onderdelen van deze gemeentelijke inkomstenbronnen.

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

TV011 Resultaat van de rekening baten & lasten

7.544

0

0

0

0

0

TV05 Treasury

15.989

12.708

5

48

-154

-305

TV061 OZB woningen

360

188

214

214

214

214

TV062 OZB- niet woningen

0

33

34

34

34

34

TV063 Parkeerbelasting

16

8

12

12

12

12

TV064 Belasting Overig

98

69

74

74

74

74

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

9

0

0

0

0

0

TV08 Overige baten en lasten

-504

367

120

1.155

1.089

770

Lasten Overzicht algemene dekkingsmiddelen

23.512

13.374

458

1.536

1.269

798

TV05 Treasury

19.083

15.540

1.067

1.065

1.063

1.063

TV061 OZB woningen

6.985

4.235

4.381

4.381

4.381

4.381

TV062 OZB- niet woningen

1.982

4.856

5.019

5.019

5.019

5.019

TV063 Parkeerbelasting

1.750

1.565

1.530

1.530

1.530

1.530

TV064 Belasting Overig

769

815

818

818

818

478

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

59.967

57.371

60.188

59.765

59.802

59.773

TV08 Overige baten en lasten

581

185

0

0

0

0

Baten Overzicht algemene dekkingsmiddelen

91.118

84.566

73.003

72.578

72.612

72.244

Totaal saldo van baten en lasten

67.606

71.192

72.545

71.042

71.343

71.445

Mutaties reserves

-5.521

-855

-1.094

305

220

80

Resultaat

62.085

70.337

71.451

71.347

71.563

71.525

Als gevolg van de invoering van de taakvelden en de wijziging van het BBV is de wijze waarop de met treasury verbonden lasten en baten in de begroting zijn opgenomen, veranderd. Lasten en baten (doorbelasting) werden bruto opgenomen, maar na de wijzigingen worden deze netto opgenomen. De doorbelaste kosten worden dus in mindering gebracht op de lasten en niet langer als baat opgenomen. Het gaat daarbij uitsluitend om een verdelingsvraagstuk. De toename op het budget bij taakveld 08 overige baten en lasten betreft hoofdzakelijk het begrotingssaldo dat volgt uit het meerjarenperspectief.