Financiële kengetallen

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en/of de balans. Deze kengetallen kunnen behulpzaam zijn bij het beoordelen van de financiële positie van de gemeente. Elk kengetal lichten we toe en vergelijken we met signaleringswaarden van de provincie Zuid-Holland. De provincie hanteert de volgende drie categorieën: minst risicovol, neutraal en meest risicovol. Wij benadrukken dat we voorzichtig moeten omgaan met conclusies te trekken uit individuele kengetallen. De kengetallen moet men altijd in samenhang bekijken.

Netto schuldquote

Netto schuldquote (bedragen x € 1.000 ;
stand ultimo boekjaar)

Jaarstukken 2016

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

A

Vaste schulden

151.609

118.335

126.341

142.242

142.242

B

Netto vlottende schuld

4.718

14.205

15.509

5.573

-6.500

C

Overlopende passiva

7.893

6.500

6.500

6.500

6.500

D

Financiele vaste activa (cf. art. 36 lid d, e en f)

3.328

3.236

3.172

3.155

3.136

E

Uitzettingen < 1 jaar

8.507

8.245

8.245

8.245

8.245

F

Liquide middelen

460

150

150

150

150

G

Overlopende activa

9.261

5.605

5.605

5.605

5.605

H

Totale baten (exclusief mutaties reserves)

144.626

119.178

128.466

118.824

118.379

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

99%

102%

102%

115%

106%

I

Financiële vaste activa (exclusief uitstaande leningen)

2.438

2.438

2.438

2.438

2.438

Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G-I)/H x 100%

99%

103%

103%

116%

106%

De netto schuldquote is het totaal van de leningenportefeuille verminderd met de eigen middelen. Hierdoor ontstaat een indicatie van de druk van de rentelasten op de exploitatie. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre de gemeente geld doorleent, is ook de netto schuldquote exclusief doorgeleende gelden weergegeven. De komende jaren blijven de beide kengetallen rond de 100% schommelen. De daling van de totale baten vergeleken met de Jaarstukken 2016 heeft onder andere te maken met technische correcties als gevolg van wijzigingen in het BBV. Op basis van het BBV worden de doorbelaste overhead en (bespaarde) rente niet meer als baat opgevoerd in de begroting. Hierdoor daalt het begrotingstotaal. Dit heeft verder geen financiële consequenties. Wel heeft dit gevolgen voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Uit de paragraaf financiering blijkt echter dat wij ruimschoots aan deze landelijke normen voldoen.

De stijging van de totale baten in 2019 wordt veroorzaakt door mutaties in het grondbedrijf, aangezien in 2019 grondverkopen en winstnemingen plaatsvinden. Op basis van de signaleringswaarde is de netto schuldquote dan ook neutraal.

Solvabiliteitsratio

Solvabiliteit (in procent)

Jaarstukken 2016

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

A

Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV)

50.890

51.012

49.171

49.215

49.415

B

Balanstotaal

231.485

233.827

240.698

242.900

228.907

Solvabiliteit (A/B) x 100%

22%

22%

20%

20%

22%

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de verhouding van het eigen vermogen tot het balanstotaal. Dit laat zien dat we op de lange termijn goed aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. Op basis van de signaleringswaarde is de solvabiliteitsratio neutraal.

Structurele exploitatieruimte

Structurele exploitatieruimte (bedragen x € 1.000 ;
stand ultimo boekjaar)

Jaarstukken 2016

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

A

Totale structurele lasten

121.546

116.584

122.802

116.259

116.502

B

Totale structurele baten

134.469

118.338

125.623

118.824

118.379

C

Totale structurele toevoegingen aan de reserves

-

-

-

-

-

D

Totale structurele onttrekkingen aan de reserves

6

-

-

65

65

E

Totale baten

144.626

119.178

128.466

118.824

118.379

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100%

9%

1%

2%

2%

2%

Het kengetal structurele exploitatieruimte laat zien dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten te dekken. Op basis van de signaleringswaarde is het kengetal structurele exploitatieruimte neutraal.

Grondexploitatie

Kengetal grondexploitatie (bedragen x € 1.000 ;
stand ultimo boekjaar)

Jaarstukken 2016

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

A

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

-

-

-

-

-

B

Bouwgronden in exploitatie

46.936

39.889

43.021

48.776

41.181

C

Totale baten (exclusief mutaties reserves)

144.626

119.178

128.466

118.824

118.379

Grondexploitatie (A+B)/C x 100%

32%

33%

33%

41%

35%

Het kengetal grondexploitaties geeft de boekwaarde van grondexploitatie weer ten opzichte van de totale baten van de gemeente. Dit kengetal laat twee dingen zien. Allereerst is er een risico dat de gemeente bij verkoop van de gronden niet de gehele boekwaarde kan realiseren. Als tweede kan een hoge boekwaarde wel betekenen dat bij verkoop de opbrengsten (incidentele baten) gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld de leningenportefeuille af te bouwen. Op basis van de signaleringswaarde is het kengetal grondexploitaties neutraal.

Belastingcapaciteit

Belastingcapaciteit (in euro)

Jaarstukken 2016

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

A

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

262

273

273

273

273

273

B

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

220

220

220

220

220

220

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

226

226

226

226

226

226

D

Eventuele heffingskorting

-

-

-

-

-

-

E

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

708

719

719

719

719

719

F

Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin (in jaar t -1)

716

716

716

716

716

716

Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk van de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 100%. De komende jaren is de belastingdruk gemiddeld en op basis van de signaleringswaarde neutraal.

Financiële kengetallen in perspectief

Kengetallen

Jaarstukken 2016

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Netto schuldquote

99%

102%

102%

115%

106%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

99%

103%

103%

116%

106%

Solvabiliteitsratio

22%

22%

20%

20%

22%

Structurele exploitatieruimte

9%

1%

2%

2%

2%

Grondexploitatie

32%

33%

33%

41%

35%

Belastingcapaciteit

99%

100%

100%

100%

100%

Op basis van de kengetallen is de financiële positie van de gemeente Gorinchem houdbaar. Voor alle kengetallen zit de gemeente in de categorie neutraal. Er is structureel begrotingsevenwicht en er is voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar om risico's op te kunnen vangen. De gemiddelde korte schuld en het renterisicobedrag bevinden zich onder de normen van het rijk (respectievelijk de kasgeldlimiet en de renterisiconorm). Dit betekent dat het risico beperkt is dat het begrotingsevenwicht in gevaar komt als gevolg van fluctuaties in de korte en lange rente. Ook de kengetallen grondexploitaties en belastingcapaciteit tonen een gunstig beeld.