Beschikbare weerstandscapaciteit

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de beschikbare weerstandscapaciteit is opgebouwd.

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarstukken 2016

Begroting 2018

Algemene reserve

31,7

36,1

Onbenutte belastingcapaciteit

1,7

2,4

Post onvoorzien

0,1

0,1

Meerjarige begrotingssaldi

Niet berekend

4,4

Totale weerstandscapaciteit

33,5

43,0

De toename van de totale weerstandscapaciteit met circa €9 miljoen is voor bijna € 4,5 miljoen te verklaren doordat per 2018 ook de meerjarige begrotingssaldi (2018-2021) worden meegerekend. De onbenutte belastingcapaciteit valt € 0,7 miljoen hoger uit door een gewijzigde berekening. De onbenutte belastingcapaciteit wordt berekend door een vergelijking te maken van de artikel 12 tarieven met onze belastingtarieven.