Stichtingen wettelijk conform BBV

Stichting A27

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

a. De bevordering van de besluitvorming om te komen tot een versnelde realisering van een nieuwe oeververbinding bij Gorinchem.

b. Het verbeteren van de ontsluitingen van de regio c.q. het achterland, met als uitgangspunt de bestaande/nieuwe concepten en private initiatieven met betrekking tot de onder sub a. bedoelde oeververbinding.

Publiek belang

Door een nieuwe oeververbinding neemt de bereikbaarheid, vitaliteit, veiligheid en aantrekkelijkheid van Gorinchem toe. Ook neemt de doorstroming van het verkeer toe en de filedruk op de A27 neemt af.

Bestuurlijk belang

Twee leden van het college, waaronder de burgemeester, maken deel uit van het bestuur van de stichting. De burgemeester treedt op als voorzitter. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Financieel belang

Geen.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 60.072

Verwachte stand 1 januari 2018: € 56.000

Verwachte stand 31 december 2018: € 56.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € n.v.t.

Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.

Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Resultaat

Resultaat 2016: € 10.888 negatief.

Risico's

De verbreding van de A27 en de afslag ter hoogte van bedrijventerrein Groote Haar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vertraging in één van deze projecten heeft gevolgen voor (een deel van) de planning van de ander. Dit kan financiële gevolgen hebben i.v.m uitgiftemoment Groote Haar en afstemming van werkzaamheden (synergie).

Overige ontwikkelingen

-

Stichting Security 5

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

De organisatie bevordert het ongestoord gebruik maken van goederen en zaken op de bedrijventerreinen.

Publiek belang

De organisatie bevordert het ongestoord gebruik maken van goederen en zaken op de bedrijventerreinen. De algehele veiligheid van de bedrijventerreinen wordt hiermee vergroot.

Bestuurlijk belang

Een afgevaardigde van het college (de burgemeester) is lid van het bestuur van de stichting en treedt daarbij op als voorzitter. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Ieder lid van het bestuur heeft recht op het uitbrengen van één stem.

Financieel belang

Garantstelling financiering lening (€ 260.000).

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 22.215

Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.

Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 209.661

Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.

Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Resultaat

Resultaat 2016: € 19.846

Risico's

De uitkomsten van de pilot bieden wellicht kansen om naast gemeenschappelijke bedrijventerreinen ook de regionale bedrijventerreinen in de PPS te laten participeren.

Overige ontwikkelingen

-