Gemeenschappelijke regelingen

GR Dienst Gezondheid en Jeugd

Vestigingsplaats

Dordrecht.

Korte omschrijving

De Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid (ZHZ GGD) en Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) zijn onderdeel van de DG&J.

De Dienst vindt haar bestaansrecht in de behoefte van de samenleving om in goede gezondheid te kunnen leven, te leren en te ontwikkelen.

De DG&J verzorgt namens de 17 gemeenten in ZHZ de uitvoering van diverse taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, BLVS. Daarnaast is de Dienst verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg. Ook bij rampen en crises waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd, treedt de DG&J op.

Publiek belang

De DG&J bewaakt, beschermt en bevordert activiteiten die gericht zijn op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het vergroten van ontwikkelingskansen ten behoeve van de inwoners van ZHZ

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur van de GR. Het algemeen bestuur kent een 'gewogen' stemrecht. De stemverhouding is gebaseerd op het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur kent geen gewogen stemrecht. Het stemrecht is vastgelegd in artikel 21 van de regeling. De bepalingen in de Gemeentewet met betrekking tot het college van B&W worden gevolgd, wat inhoudt één stem per lid, en een besluit bij volstrekte meerderheid.

Financieel belang

De totale primair begroting voor de DG&J 2017 bedraagt € 18.850.000. Voor Gorinchem betekent dit € 1.392.892. Dit is inclusief de bijdrage aan het BLVS ad € 100.553.De begroting 2017 voor de Serviceorganisatie Jeugd bedraagt in totaal € 95.366.000. Voor Gorinchem betekent dit € 8.040.879.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 4.963.223
Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.
Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 49.463.544
Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.
Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Resultaat

Resultaat 2016: € 766.902

Risico's

Dienst Gezondheid en Jeugd

Met het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 en het dekkingsplan ligt er voor de DG&J een redelijke solide basis voor de komende jaren. Risico’s (update € 350.000 op onvoorziene ontwikkelingen zijn niet uit te sluiten). De dienst heeft geen eigen weerstandvermogen.

Serviceorganisatie Jeugd

De Serviceorganisatie heeft geen weerstandsvermogen/reserves. Tegenvallers (en meevallers) ten opzichte van de begroting komen, zoals opgenomen in de bijdrageverordening van de GR DG&J, ten laste van de deelnemende gemeenten. De laatste update van de risico-inventarisatie van de SO (2016) schetst een bedrag € 3.000.000.

Overige ontwikkelingen

-

GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Vestigingsplaats

Dordrecht.

Korte omschrijving

De OZHZ voert de wettelijke milieutaken uit voor de 17 gemeenten in ZHZ en de provincie Zuid-Holland. Voor een aantal deelnemers voert de OZHZ alle Wabo-omgevingstaken uit. Daarnaast geeft de OZHZ desgewenst milieuadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Publiek belang

De OZHZ draagt met zijn kennis en ervaring over omgevingskwaliteit bij aan de veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid van de regio en dus de gemeente Gorinchem. 

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur van de GR. De stemverhoudingen (het belang) juli 2017 t/m juni 2018 zijn gebaseerd op de omzetverhoudingen 2016 zoals deze blijken bij de jaarrekening. Gorinchem heeft in de stemverhouding een aandeel van 2,4%.

Financieel belang

De totale omzet van de OZHZ bedraagt ca. € 22,5 miljoen. De bijdrage van Gorinchem bedraagt afgerond € 0,6 miljoen. Deze bijdrage bestaat uit een inwonerbijdrage, een bijdrage voor de wettelijke taken en een bijdrage voor taken die op offertebasis worden uitgevoerd.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 3.125.142

Verwachte stand 1 januari 2018: € 1.750.000

Verwachte stand 31 december 2018 € 1.750.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 4.906.607

Verwachte stand 1 januari 2018: € 4.900.000

Verwachte stand 31 december 2018: € 4.900.000

Resultaat

Resultaat 2016: € 1.734.000

Het verwachte resultaat voor begrotingsjaar 2018 bedraagt € 0.

Risico's

Fusie gemeenten Vijfheerenlanden

De voorgenomen fusie tussen de gemeenten Leerdam en Zederik (beide Zuid-Holland) met de gemeente Vianen (Utrecht) zal mogelijk leiden tot een provinciegrenscorrectie. Dit heeft alsdan gevolgen voor de samenstelling en het takenpakket van OZHZ.

Private kwaliteitsborging in de bouw

Er is sprake van de overgang van een aantal overheidstaken naar de markt vanwege de private kwaliteitsborging in de bouw. Dit heeft gevolgen voor OZHZ, aangezien OZHZ voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden en Leerdam en voor de provincie Zuid-Holland de bouwtaken uitvoert.

Overige ontwikkelingen

De Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten zijn voor gemeenten, provincie en omgevingsdiensten zoals OZHZ een belangrijke stelselwijziging waarbij geldt dat processen bij gemeenten en provincies ingrijpend zullen veranderen. Het is de verwachting dat de Omgevingswet na 2019 in werking treedt. Regionaal loopt een project van gemeenten,GR en externe diensten om zich op de komst van de Omgevingswet voor te bereiden.

GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Vestigingsplaats

Dordrecht.

Korte omschrijving

Om de risico's op het gebied van de openbare orde en veiligheid te beheersen is de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) opgericht op 1 juli 2009 ter uitvoering van de in 2010 in werking getreden Wet Veiligheidsregio's. In de VRZHZ werken gemeenten, regionale brandweer, regionale ambulancevoorziening en de geneeskundige hulpverlening (GHOR) bij ongevallen en rampen nauw samen met politie en waterschappen. Daarnaast wordt er samengewerkt met overheidsdiensten en private partners. De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis, ook een belangrijke rol spelen met het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten zorgt de de VRZHZ voor de fysieke veiligheid, rampenbestijding en crisisbeheersing.

Publiek belang

De VRZHZ wil incidenten en rampen voorkomen door risico's te achterhalen en hierover te adviseren om deze zoveel mogelijk te beperken, de VRZHZ organiseert een daadkrachtige respons voor de bestrijding in acute situaties en de VRZHZ zorgt ervoor dat na een incident er zo snel mogelijk kan worden teruggekeerd naar de normale situatie zodat de maatschappelijk continuiteit gewaardborgd blijft.

Bestuurlijk belang

De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks en het algemeen bestuur van de GR. In beide besturen is hij tevens vice-voorzitter. Bij het nemen van besluiten in het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen elk één stem uit. Het algemeen bestuur beslist bij een meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Financieel belang

Bijdrage van Gorinchem over 2018 bedraagt € 2.688.594 (inclusief huisvesting).

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 7.288.080

Verwachte stand 1 januari 2018: € 3.497.000

Verwachte stand 31 december 2018: € 3.417.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 66.887.160

Verwachte stand 1 januari 2018: € 68.435.000

Verwachte stand 31 december 2018: € 66.601.000

Resultaat

Resultaat 2016: € 2.700.000

Na verwerking van het besluit van het AB tot bijstelling van de begroting 2018 bedraagt het begrotingssaldo 2018 € 0 en is de begroting sluitend.

Risico's

De VRZHZ staat garant voor de lening die Spinel Veiligheidscentrum B.V. heeft afgesloten bij de BNG voor het oefenterrein. De VRZHZ heeft hiertoe diverse beheersmaatregelen genomen waardoor zij tijdig kan ingrijpen bij mogelijke financiele risico's in de bedrijfsvoering.

Overige ontwikkelingen

De provinciekeuze in de Vijfheerenlanden van Zederik en Leerdam is nog niet afgerond. Daarnaast is de samenvoeging van de regionale meldkamer ZHZ en de ontwikkeling van de Landelijke Meldkamper nog in volle gang.

GR Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

Het vergroten van de regionale bestuurskracht en de regionale samenwerking in de regio AV. Het bijdragen aan de behartiging van gemeenschappelijke belangen om de evenwichtige ontwikkeling van de regio te bevorderen.

Publiek belang

Gemeenschappelijke regeling. Uitvoering geven aan regionale samenwerking op de beleidsterreinen sociaal, fysiek, economie en toerisme tezamen met de gemeenten Leerdam, Giessenlanden, Zederik, Molenwaard en Hardinxveld-Giessendam tot 1-1-2018.

Bestuurlijk belang

De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de GR. Twee leden van het college B&W maken deel uit van het algemeen bestuur van de GR. De burgemeester treedt op als voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de GR. Bij de besluitvorming in het algemeen bestuur beschikt elke deelnemende gemeente over één stem per gemeente. Besluiten in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang

Het financieel aandeel Gorinchem in AV verband in 2018 bedraagt op basis van de inwonerbijdrage € 218.000.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 1.993.000

Verwachte stand 1 januari 2018: € 860.000

Verwachte stand 31 december 2018: € 524.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 1.268.000

Verwachte stand 1 januari 2018: € 900.000

Verwachte stand 31 december 2018: € 900.000

Resultaat

Vergroten regionale bestuurskracht en regionale samenwerking. Genereren provinciale inkomsten om samenwerkingsdoelen te bereiken.

Risico's

De ontwikkelingen in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden op het gebied van fusie tussen gemeenten en/of samenwerkingsverbanden kunnen zorgen voor veranderingen in schaalgrootte, prioriteitstelling of ambitieniveau binnen de regio. Dit zorgt voor risico's voor de beoogde resultaten en de begrote bedragen voor de domeinen Sociaal, Fysiek en Economie en Toerisme.

Overige ontwikkelingen

Samenwerking wordt gezocht op basis van maatschappelijke opgaven die grensoverstijgend zijn. In 2018 wordt daarom in AV verband verder gewerkt aan regionale leertuinen.

Per 1 januari 2019 gaan de nieuwe gemeenten Molenwaard/ Giessenlanden en Vijfheerenlanden van start.

GR Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)

Vestigingsplaats

Dordrecht.

Korte omschrijving

Gevudo beheert het aandelenpakket van twaalf gemeenten in de regio ZHZ in de NV Huisvuil Verbranding Centrale (HVC). Het aandelenpakket bestaat uit 529 aandelen. Voor al deze gemeenten verwerkt HVC het huisafval en voor een aantal ook de afvalkinzameling. Daarnaast ontwikkelt HVC zich steeds meer als een duurzaam energiebedrijf.

Publiek belang

De belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen in de aandeelhoudersvergadering van de NV HVC.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur én heeft zitting in het dagelijks bestuur. Via de GR is er invloed op het beleid van de HVC. De GR levert een lid in de raad van commissarissen van HVC in de vorm van een onafhankelijk externe. De GR levert ook een lid in de aandeelhoudersvergadering van HVC. Deze functie wordt bekleed door een lid van het college van de gemeente Gorinchem.

Financieel belang

Tegen maatschappelijk verantwoorde kosten verwerken van het afval.
Gorinchem is deelnemer in de GR Gevudo welke de aandelen beheert van de NV HVC. Het betreft hier een belang van ruim 18%. Gevudo staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van de financiële verplichtingen die HVC aangaat in het kader van de financiering van verbrandingsinstallaties. Hiervoor wordt een garantstellingsprovisie ontvangen. De garantstellingsprovisie wordt aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd o.b.v. een vijfjarig voortschrijdend gemiddelde van hoeveelheid aangeleverd afval x tarief. Daarnaast wordt dividend aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 30.000

Verwachte stand 1 januari 2018: € 30.000

Verwachte stand 31 december 2018: € 30.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 559.000

Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.

Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Resultaat

Resultaat 2016: € 0

Risico's

Deze zijn zeer beperkt aangezien het voornamelijk gaat om een jaarlijkse uitkering van de garantstellingsprovisie en er geen winstuitkering wordt verwacht over de komende jaren (deze vloeit vooralsnog in de bedrijfsreserve van HVC) .

Overige ontwikkelingen

Gezien de ontwikkeling van de duurzame energiemarkt is er sprake van een voortdurende discussie binnen de aandeelhouders over de rol van HVC daarin en het al dan niet aangaan van nieuwe projecten in dit werkveld.

GR Uitvoeringsorganisatie Participatiewet AVRES

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

De uitvoeringsorganisatie AVRES voert voor de aangesloten gemeenten de participatiewet uit. Dit betekent dat zij de wettelijke taken uitvoeren rond de vangnetregeling zoals het verstrekken van uitkeringen, het uitvoeren van minimabeleid. Maar ook ondersteuning bij reintegratie bieden en de werkgeversrol van de sociale werkvoorziening voeren.

Publiek belang

Een goede dienstverlening voor de burgers van Gorinchem die zijn aangewezen op tijdelijke voorzieningen als een uitkering, bijzondere bijstand is erg belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat er verbindingen gelegd worden tussen AVRES en het maatschappelijk middenveld met als doel de burger zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Bestuurlijk belang

Er op kunnen vertrouwen dat de gemeentelijke wettelijke taken goed worden uitgevoerd, burgers goed bediend worden en dat uitvoering wordtgegeven aan bestuurlijkje speerpunten.

Financieel belang

Dat de participatiemiddelen doeltreffend worden ingezet en ten goede komen aan de produkten en diensten voor onze burgers.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 4.796.000
Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.
Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 9.531.000
Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.
Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Resultaat

Resultaat 2016: € 1.093.000

Risico's

De GR Avres krijgt te maken met wijzigingen door de gemeentelijke herindelingen die ontstaan. De risico's zijn vooral gelegen in het eigenaarsschap. Het ontvlechten van de verschillende gemeenten uit GR AVRES heeft tot gevolg dat er frictiekosten moeten worden betaald.De ontwikkelingen hebben mogelijk gevolgen voor de huisvesting en uiteindelijk de dienstverlening voor de burgers. Verder is het weerstandsvermogen van de GR AVRES voldoende om de overige interne en externe risico's af te dekken. Wel zijn er enkele aandachtspunten op het gebied van informatie, automatisering, organisatie en planning en control. Als deze zich onverhoopt manifesteren, is er voor het gemeentelijk deel van eventuele kosten dekking voorhanden binnen de reserve Sociaal domein.

Overige ontwikkelingen

De transformatie is in volle gang. De afbouw van de regeling wet sociale werkvoorziening WSW, het direct plaatsen van de mensen bij reguliere werkgevers, de lokale aanhechting, de koppeling van produkten en diensten aan het aanbod van het maatschappelijk middenveld ten einde de optimale dienstverlening te bewerkstelligen.

GR Reinigingsdienst Waardlanden

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

Het op milieuverantwoorde wijze ophalen en van ons afval en zorg dragen voor verwerking. Daarnaast heeft Waardlanden via dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) taken toegewezen gekregen voor het onderhoud van het openbare gebied.

Publiek belang

Het uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van de afvalinzameling.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het bestuur van de GR. Bij stemming wordt 75% vereist van het aantal (gewogen) stemmen. Ter bepaling van het totaal aantal stemmen en het aantal stemmen per deelnemende gemeente in het algemeen bestuur wordt uitgegaan van 1) het totaal aantal huisaansluitingen van de deelnemende gemeenten, en 2) het aantal huisaansluitingen per deelnemende gemeente. De stemverhoudingen worden voor een periode van vier jaar vastgesteld.

Voor het in het bestuur tot stand brengen van een beslissing bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht.

Financieel belang

Iedere deelnemende gemeente betaalt jaarlijks een gemeentelijke bijdrage. Deze gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van de door het algemeen bestuur vast te stellen verdeelsleutel. De begroting, inclusief het te voeren beleid, wordt door het algemeen bestuur vastgesteld. De Reinigingsdienst Waardlanden beschikt over eigen reserves om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 1.981.887

Verwachte stand 1 januari 2018: € 788.831

Verwachte stand 31 december 2018: € 896.831

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 19.077.762

Verwachte stand 1 januari 2018: € 17.874.285

Verwachte stand 31 december 2018: € 17.607.641

Resultaat

Resultaat 2016: € 994.000.

Risico's

De sterk varierende verwerkingskosten en de te behalen scheidingsresultaten kunnen leiden tot een verhoogde inwonersbijdrage over 2019.

Overige ontwikkelingen

De gemeente Vianen zal mogelijk toetreden tot de GR.

GR Bureau Openbare Verlichting

Vestigingsplaats

Hardinxveld-Giessendam.

Korte omschrijving

De GR Bureau Openbare Verlichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het beheer van de Openbare Verlichting in de bij de GR aangesloten gemeenten.

Publiek belang

Onderhoud van openbare verlichting.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur van de GR. Elk lid van het algemeen bestuur heeft in de vergadering een stem. De besluiten van het algemeen bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang

Het financieel aandeel van Gorinchem in deze regeling is op basis van het aantal lichtobjecten.Voor 2018 betalen we als gemeente € 7,46 per lichtobject, is verlaagd t.o.v. 2017.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € N.N.B

Verwachte stand 1 januari 2018: € 100.000

Verwachte stand 31 december 2018: € N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € N.N.B.

Verwachte stand 1 januari 2018: € N.N.B

Verwachte stand 31 december 2018: € N.N.B.

Resultaat

Resultaat 2016: N.N.B.

Risico's

Het verder uitbouwen van het samenwerkingsverband biedt de mogelijkheid om tot een kenniscentrum op het gebied van de openbare verlichting te komen. Een nadeel kan zijn dat de core business achterstallig wordt als er teveel projecten gedaan worden, waardoor de druk op het OVL bureau te groot wordt en men dan niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Overige ontwikkelingen

Doordat er projecten worden gedaan wordt er onderscheid gemaakt bij de personele bezetting tussen beheer en projecten.