Deelnemingen

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats

Den Haag.

Korte omschrijving

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen die het maatschappelijk belang behartigen. De kernactiviteit van de bank is het verstrekken van risicovrije kredietten. De BNG bundelt de klantvraag, doet een beroep op de financiele markt dat aansluit op de behoefte van beleggers. De BNG heeft zodoende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen.

Publiek belang

De gunstige prijzen van financieringsmiddelen worden doorgegeven aan decentrale overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.

Bestuurlijk belang

Eén lid van het College van B&W heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Het bestuurlijke belang (stemrecht) wordt bepaald naar rato ten opzichte van het ingebrachte kapitaal.

Financieel belang

De gemeente Gorinchem heeft een belang van 0,173% in het aandelenkapitaal.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 4.486.000.000

Verwachte stand 1 januari 2018: Nog niet bekend (N.N.B.)

Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 149.514.000.000

Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.

Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Resultaat

Resultaat 2016: € 3.650.000.000

Risico's

Doordat het eigenaarschap ligt bij overheden, en het werkterrein statutair beperkt is het risico voor krediet zeer laag.

Overige ontwikkelingen

De verwachte langlopende financieringsbehoefte wordt ingeschat op € 14,2 miljard. Het beleid is erop gericht diversificatie naar product, valuta en looptijd. De BNG handhaaft haar missie om overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang te voorzien van goedkope financiering.

N.V. Oasen

Vestigingsplaats

Gouda.

Korte omschrijving

Oasen N.V. maakt drinkwater voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven in het oosten van Zuid-Holland.

Publiek belang

Op duurzame wijze zorgdragen voor drinkwater.

Bestuurlijk belang

Een lid van het College heeft stemrecht in de AVA. Het daadwerkelijk bestuurlijk belang (stemrecht) in de AVA wordt bepaald naar rato van het ingebrachte kapitaal.

Financieel belang

De gemeente Gorinchem heeft een belang van 4,55% in het aandelenkapitaal van Oasen.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 97.085.000
Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.
Verwachte stand 31 december 2018:N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 152.765.000
Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.
Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Resultaat

Eventueel resultaat wordt geheel toegevoegd aan het eigen vermogen.

Risico's

Niet van toepassing. Oasen had over 2016 een solvabiliteitsratio van 39%.

Overige ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Eneco Groep N.V.

Vestigingsplaats

Rotterdam.

Korte omschrijving

Energiebedrijf.

Publiek belang

N.v.t.

Bestuurlijk belang

Een lid van het College heeft stemrecht in de AVA. Het daadwerkelijk bestuurlijk belang (stemrecht) in de AVA wordt bepaald naar rato van het ingebrachte kapitaal.

Financieel belang

De gemeente Gorinchem heeft een belang van 0,68% in het aandelenkapitaal van Eneco.

Eigen vermogen

Stand 1 februari 2017: € 2.821.000.000 (gebroken boekjaar)
Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.
Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 februari 2017: € 1.720.000.000 (gebroken boekjaar)
Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.
Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Resultaat

Eneco heeft over 2017 een winstverwachting bekendgemaakt van € 130 miljoen. Bij een winstuitkering van 50% betekent dat het dividend € 65 miljoen bedraagt. Dit betekent een dividend van circa € 450.000 voor gemeente Gorinchem.

Risico's

Eneco is een commercieel internationaal energieservicebedrijf.

Overige ontwikkelingen

Sinds 31 januari 2017 is het voormalige Eneco gesplitst in een energiebedrijf (Eneco Groep N.V.) en een netwerkbedrijf (Stedin Holding N.V.). Momenteel beraden gemeenten zich of zij hun aandelenbelang in het energiebedrijf willen verkopen of houden.

Stedin Holding N.V.

Vestigingsplaats

Rotterdam.

Korte omschrijving

Netwerkbedrijf

Publiek belang

Stedin draagt zorg voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de gas- en elektriciteitsnetten. Onderdeel van het beheer is dat uitval of onderbreking van de gas en elektriciteitstoevoer wordt geminimaliseerd.

Bestuurlijk belang

Een lid van het College heeft stemrecht in de AVA. Het daadwerkelijk bestuurlijk belang (stemrecht) in de AVA wordt bepaald naar rato van het ingebrachte kapitaal.

Financieel belang

De gemeente Gorinchem heeft een belang van 0,68% in het aandelenkapitaal van Eneco.

Eigen vermogen

Stand 1 februari 2017: € 5.310.000.000 (gebroken boekjaar)
Verwachte stand 1 janurari 2018: N.N.B.
Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 februari 2017: € 4.502.000.000 (gebroken boekjaar)
Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.
Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Resultaat

Stedin heeft nog geen winstverwachting voor 2017 bekendgemaakt.

Risico's

Niet aanwezig.

Overige ontwikkelingen

Sinds 31 januari 2017 is het voormalige Eneco gesplitst in een energiebedrijf (Eneco Groep N.V.) en een netwerkbedrijf (Stedin Holding N.V.).

BV MerwedeLingeLijn

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

De BV MLL is opgericht voor de aanleg van de MLL tussen Dordrecht en Geldermalsen om o.a. de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de deelnemende gemeenten te vergroten. De BV is nu verantwoordelijk voor het beheer van deze lijn.

Publiek belang

Openbaar vervoer.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college treedt op als vertegenwoordiger van de gemeente in de AVA. In deze AVA is elke gemeente vertegenwoordigd door één persoon/één stem. Besluiten in de AVA worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Financieel belang

De investering in de MerwedeLingeLijn heeft een totale omvang van circa € 55 miljoen. Hiervan komt circa € 10 miljoen voor rekening van Gorinchem.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 250.000

Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.

Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 900.950

Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.
Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Resultaat

Resultaat 2016: € 0

Risico's

Nu de gemeente Leerdam aangegeven heeft dat zij de halte definitief niet gaan ontwikkelen blijft alleen de halte Gorinchem Noord over. Dit kan gevolgen hebben voor de verdeling van de kosten voor gemeente Gorinchem.

Overige ontwikkelingen

De halte Broekgraaf Leerdam is komen te vervallen. Blijft over de halte Gorinchem Noord, Arkel en de aanleg van diverse fietsenstallingen.

Gemeente Gorinchem Deelneming B.V.

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

De vennootschap heeft ten doel het oprichten van, het deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen, waaronder mede wordt begrepen het deelnemen als commanditaire vennoot in ROM-S C.V.

Publiek belang

Draagt bij aan de ontwikkeling van het Bedrijventerrein Schelluinen-West.

Bestuurlijk belang

De vennootschap is eind 2006 opgericht als onderdeel van de juridische structuur van ROM-S C.V. Het bestuurlijk belang loopt dan ook parallel aan ROM-S C.V. (zie hetgeen bij die verbonden partij is vermeld).

Financieel belang

De vennootschap heeft in totaal € 1.155.577 in de ROM-S C.V. gestort. Dit is 100% van het afgesproken totaalbedrag en goed voor een deelnemingspercentage van 17,3%.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 1.661.674
Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.
Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 2.000
Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.
Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Resultaat

N.N.B.

Risico's

Zie ROM-S C.V.

Overige ontwikkelingen

Omdat de vennootschap uitsluitend deelneemt in ROM-S C.V. verwijzen wij u naar de toelichting bij die verbonden partij.