Coöperaties

Coöperatie ParkeerService U.A.

Vestigingsplaats

Amersfoort.

Korte omschrijving

Coöperatie van meerdere gemeenten, die allerlei diensten kunnen leveren op het gebied van Parkeren.

Publiek belang

De coöperatie verzorgt een juiste afhandeling van fiscale naheffingen en de behandeling van bezwaar en beroepsprocedures.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college vertegenwoordigt de gemeente in de algemene ledenvergadering. Elk lid heeft één stem. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij stemming over personen wordt de persoon gekozen op wie de meerderheid van stemmen is uitgebracht.

Financieel belang

Gorinchem neemt de volgende producten af (inbesteding): invorderen naheffingsaanslagen (parkeerboetes), afhandeling bezwaren naheffingsaanslagen, afhandeling beroepen naheffingsaanslagen. Hiermee is op jaarbasis ca. € 30.000 gemoeid.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 495.432
Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.
Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 2.034.609
Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.
Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Resultaat

Resultaat 2016: € 602.060.

Risico's

Bij een faillissement van ParkeerService is Gorinchem aansprakelijk tot aan de hoogte van de kosten van de afgenomen producten.

Overige ontwikkelingen

ParkeerService is bezig met de uitvoering van de visie 2020, met daarin o.a een ander verdienmodel dat gevolgen zal gaan hebben voor de bijdragen van de individuele leden.