Commanditaire vennootschappen

CV Hoog Dalem

Vestigingsplaats

Gorinchem

Korte omschrijving

Voor eigen rekening en risico voeren van een grondexploitatie Hoog Dalem samen met de partners verenigd in de CV. Realiseren van woningen en voorzieningen op het gewenste kwaliteits- en kwantiteitsniveau in Gorinchem Oost conform de vastgestelde ruimtelijke en financiële kaders (grondexploitatie).

Publiek belang

Realiseren woningbouw en voorzieningen in Hoog Dalem.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college (de burgemeester) treedt op als vennoot in de CV.

In de algemene vergadering van aandeelhouders van de Beheer BV is het college vertegenwoordigd met twee leden. Gezamenlijk hebben zij één stem. Ook de marktpartijen hebben gezamenlijk één stem. Het bestuurlijk belang is daarmee gelijk aan de mate van inbreng van het kapitaal.

Financieel belang

De gemeente staat garant voor de leningen die de CV aangaat met geldverstrekkers ter hoogte van € 43 miljoen. De gemeente voert samen met Heijmans en AM de grondexploitatie Hoog Dalem. De gemeente neemt voor ca. 50% (ca. € 100.000) deel in het kapitaal van Hoog Dalem CV. Via Hoog Dalem Beheer BV is de gemeente tevens voor 50% beherend vennoot in de CV.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 1.588.000

Verwachte stand 1 januari 2018: € 1.588.000 (primitieve begroting)

Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 45.395.000

Verwachte stand 1 januari 2018: € 30.000.000 (primitieve begroting)

Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Resultaat

Resultaat 2016: € 0.

Risico's

Het beperken van de financiële risico’s voor de gemeente binnen Hoog Dalem blijft een belangrijk punt van aandacht. Belangrijkste risico’s betreffen de grondopbrengsten, het afzettempo, de hoogte van de schadeloosstelling en het verloop van de samenwerking en ontwikkeling. Gewerkt wordt aan een sturingsmodel voor uitvoering van het woningbouwprogramma op basis van afgesproken grondprijzen en marktconforme prijzen.

De gemeente heeft voor deze risico’s voor zover ze ten laste komen van de gemeente een risicovoorziening getroffen en een reserve aangehouden in het weerstandsvermogen. 

De aantrekkende markt wordt benoemd als kans om het resultaat van de grondexploitatie te verbeteren.

Overige ontwikkelingen

De hoogte van de schadeloosstelling voor de ontwigening van het middengebied is nog steeds niet definitief bepaald door de rechtbank in Den Haag. Nadat uitspraak door de rechtbank is gedaan, zullen de CV partijen binnen een termijn van een half jaar besluiten over inbrengen van de grond van het middengebied. De verkoop van woningen voor het winkelveld verloopt volgens plan. Dit deel wordt naar verwachtingin 2017 afgerond. Het bestemmingsplan van het resterende noordelijk deel van Hoog Dalem is onherroepelijk, de woningen zijn in de verkoop gebracht. Dit deel dient in 2020 te zijn afgerond.

CV Regionale Ontwikkelingsmij Schelluinen (ROM-S), ROM-S Beheer BV

Vestigingsplaats

Schelluinen.

Korte omschrijving

Drie activiteiten kunnen worden onderscheiden, de realisatie van het transport- en logistiek centrum Schelluinen-West in de gemeente Giessenlanden, de realisatie en exploitatie van een aantal regionale vrachtwagenparkeerterreinen en de herontwikkeling van vertreklocaties.

Publiek belang

Het verbeteren van de leefbaarheid in de regio speelt een rol door vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordenings- en milieuproblematiek op te lossen. Daarnaast wordt door de gemeenten en de provincie ingezet op economische ontwikkeling, inclusief de logistieke sector.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college treedt op als vertegenwoordiger van de gemeente in de Raad van Commissarissen van ROM-S Beheer BV. De Raad van Commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien 60% van de commissarissen aanwezig dan of vertegenwoordigd is (waaronder de commissaris benoemd op voordracht van het OPP).

Financieel belang

De gemeentelijke deelnemingende en de BNG GO nemen beiden voor 49,5% deel in de CV. ROM-S Beheer BV neemt voor de resterende 1% deel.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 9.605.000

Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.

Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 2.350.000

Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.

Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Resultaat

Resultaat 2016: € 231.000.

Risico's

Hoewel de vooruitzichten op een winstgevende grondexploitatie nog steeds gunstig zijn, is een financieel risico nooit helemaal uit te sluiten, zeker niet in het huidige economische klimaat. Een achterblijvende uitgifte zal negatieve invloed hebben op het resultaat. Binnen de organisatie van ROM-S worden de risico’s periodiek bewaakt en in beeld gebracht met bestcase en worstcase scenario’s.

Overige ontwikkelingen

Het economisch herstel zal ROM-S positief beïnvloeden, en diverse kavels zullen worden verkocht. Er zal een start worden gemaakt met de ontwikkeling van de tweede fase (verwerving en uitgifte). De bestaande wegen van fase 1 zullen deels woonrijp worden gemaakt. Het deel van de ringweg waar nog aan gebouw zal worden, zal nog een periode in 'bouwweg' kwaliteit verkeren.