Niet-vastgoed

Wegen

In het Wegenbeheerplan 2015-2019 is de noodzakelijke onderhoudsplanning voor de komende vijf jaar opgenomen. Dit is de financiële basis voor de korte en middellange termijn. Door uitvoering te geven aan dit plan, zorgen we dat onze verharding wordt onderhouden volgens de kwaliteit zoals is vastgesteld in het beleidskader VBOR.

Groen

Het openbaar groen bepaalt in grote mate de uitstraling van de openbare ruimte. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de biodiversiteit zoveel mogelijk in stand te houden en zo mogelijk te bevorderen. Specifiek voor bomen speelt het veiligheidsaspect een rol. De kwaliteitskaders zijn vastgelegd in het VBOR.

Riolering

In het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2016-2020 is de beleidsmatige, financiële en technische basis voor het onderhoud van het rioolstelsel vastgelegd. Binnen de AV is er een samenwerkingsverband op het gebied van de waterketen. Dit betreft een samenwerking tussen negen gemeenten en het waterschap om de beoogde besparingsdoelstelling uit het Bestuursakkoord water te realiseren.

Water

De onderhoudswerkzaamheden betreffen voornamelijk het maaien van baarden van de watergangen, afplaggen van plasbermen, uitvoeren ontvangstplicht groenafval van het waterschap en onderhoudswerken aan de beschoeiing. De overige reguliere werkzaamheden worden jaarlijks uitgevoerd. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Veerboten

De Veerdienst beschikt over zeven veerponten (twee autoveerponten, twee voet-fiets ponten en drie veertaxi's). De onderhoudskosten maken deel uit van de reguliere begroting. Hiervoor is géén meerjaren onderhoudsplan opgesteld.

Havens

Onder de havens vallen:

  • De Lingehaven met daarbij behorend het havenkantoor, het voorzieningengebouw, alle steigers en remmingswerken;
  • De dienstensteiger, een passantensteiger en de steigers van de veerdienst welke buiten de waterpoort zijn gelegen en alle overige steigers in de Lingehaven;
  • De Handelskade en de loswal.

Het onderhoud aan de havens gebeurt aan de hand van meerjarenonderhoudsplannen. Het onderhoud van de steigers in Sleeuwijk, Woudrichem, Werkendam en Hardinxveld-Giessendam komt voor rekening van de betreffende gemeente met uitzondering van de aluminium laadkleppen welke door de gemeente Gorinchem worden onderhouden.

Bruggen, kunstwerken en beschoeiing

Het onderhoud aan de bruggen, kunstwerken en duikers wordt uitgevoerd op basis van het MOP Kunstwerken, bruggen en steigers. In 2017 heeft een schouw en inventarisatie plaatsgevonden welke heeft geleid tot een actualisatie van het MOP.

Tot nu toe was er geen budget gereserveerd voor onderhoud beschoeiingen. Gebleken is dat de gemeente wel verplicht is om de beschoeiingen te onderhouden. Daarom is in 2017 een MOP vastgesteld en zijn de daarvan afgeleide budgetten verwerkt in de meerjarenbegroting.

Openbare verlichting

De gemeente heeft circa 7.800 lichtpunten in haar bezit die zij onderhoudt en vervangt. Het beheer van de openbare verlichting is via de hiervoor opgerichte Gemeenschappelijke Regeling (GR) ondergebracht bij het bureau Openbare verlichting Lek-Merwede (OVL). Op dit moment vervangen wij, waar mogelijk, bestaande armaturen en lichtmasten voor duurzame varianten volgens de reguliere onderhoudsplanning. Voor wat betreft het regulier klein onderhoud zijn geen bijzonderheden te melden.