Kwaliteitsniveau en onderhoudslasten per kapitaalgoed

In onderstaande tabel is per kapitaalgoed het kwaliteitsniveau van onderhoud en de onderhoudslasten weergegeven zoals deze in de meerjarenbegroting 2018-2021 zijn opgenomen.

Kwaliteitsniveau onderhoud kapitaalgoederen en bijbehorende onderhoudslasten (bedragen x € 1.000)

Kwaliteitsniveau

Jaarlijkse storting in voorziening groot onderhoud

Gepland groot onderhoud jaarschijf 2018

Jaarlijks budget regulier (klein) onderhoud

Gebouwen:

- woningen en panden

normaal en instandhouding

112

196

72

- onderwijspanden

normaal en instandhouding

303

345

288

- panden Stichting Gorichemse Sportaccommodaties

normaal

340

789

14

- panden t.b.v. kunstuitoefening

normaal

119

92

118

- panden maatschappelijke zorg

normaal

2

1

2

- gemeentelijk onroerend goed

normaal

358

484

520

1.233

1.907

1.014

Wegen

zie VBOR

-

-

950

Groen

zie VBOR

-

-

696

Riolering

Conform vGRP

-

-

285

Water

geen kwaliteitsniveau vastgesteld

-

-

21

Veerboten

geen kwaliteitsniveau vastgesteld

-

-

204

Havens

normaal

81

19

69

Bruggen, kunstwerken en duikers

normaal

154

212

-

Monumenten

normaal

155

623

123

Parkeergarages

normaal

123

111

111

Buitensportaccommodaties

normaal

120

303

81

Beschoeiingen

normaal

-

-

15

Openbare verlichting

normaal

26

-

78

Kunst

normaal

10

15

21

Totaal

1.901

3.190

3.667