Vastgesteld beleid

Voor de lokale heffingen zijn de beleidsuitgangspunten gehanteerd die zijn vastgesteld in het raadsbesluit van 29 juni 2017 over de Perspectiefnota 2018-2021.

Middels de Perspectiefnota 2018-2021 is besloten de tarieven voor de OZB, RZB, precariobelasting, leges (voor zover niet aan een maximum gebonden) en markt- en kadegelden met 1,9% te laten stijgen. Deze stijging komt overeen met het gemiddeld gewogen prijsindexcijfer van het Centraal Plan Bureau (CPB). In tegenstelling tot voorgaande jaren is afgezien van de gebruikelijke opslag van 1%. De tarieven van de rioolbelasting, afvalstoffenheffing en begrafenisrechten worden steeds bepaald op basis van kostendekkendheid, terwijl bij de parkeertarieven, de veerdienst en de Lingehaven is besloten dat er vooralsnog geen sprake zal zijn van prijsstijgingen in de tarieven.