Visie en uitvoering

Grondbeleid vormt het kader waarbinnen het ruimtelijke beleid/doelstelling vorm krijgt. Grondbeleid is een middel om deze ruimtelijke doelstellingen op een zo economisch verantwoord mogelijke wijze te realiseren. Het grondbeleid is dus geen doel op zich maar een middel om de ruimtelijke projecten die voortvloeien uit de programma's te realiseren.
De woonlocaties in de stedelijke vernieuwing en uitleggebieden maken onderdeel uit van het programma 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing. De ontwikkeling van bedrijventerreinen maakt onderdeel uit van programma 4. Economie.

In 2018 wordt verder uitvoering gegeven aan het gemeentelijke vastgoedbeleid. Daarnaast wordt het in 2017 opgestarte project quick win zonnepanelen als onderdeel van de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen in de eerste helft van 2018 afgerond.