Prognose grondexploitaties

Onderstaande tabel geeft onder andere een prognose weer van de grondexploitaties ten aanzien van de volgende aspecten:

  • De actuele boekwaarde per grondexploitatie per 31 december 2016 (zoals vastgesteld bij de jaarrekening 2016);
  • Een prognose van de boekwaarde per grondexploitatie per 1 januari 2018;
  • Een actuele prognose van het resultaat per grondexploitatie (NCW = Netto Contante Waarde);
  • Een prognose van het jaar waarin de grondexploitatie tot afwikkeling komt.

Grondexploitatie (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde per
31-12-2016

Boekwaarde per
01-01-2018

Actuele NCW per
01-01-2017

Voorziening per
01-01-2017

Reservering weerstands-vermogen 2018

Jaar van afwikkeling

Verliesgevende grondexploitaties

Mollenburg

14.776

14.633

-11.651

11.651

61

2020

Groote Haar

41.105

44.555

-7.462

7.462

3.794

2034

Lingewijk Zuid

725

1.347

-1.115

1.115

44

2018

Subtotaal

56.606

60.535

-20.228

20.228

3.899

Winstgevende grondexploitaties

Lingewijk Noord

-412

-1.134

1.217

n.v.t.

145

2024

Kleine Haarsekade

708

-68

495

n.v.t.

-

2018

Oost II

9.824

4.349

2.854

n.v.t.

559

2018

Subtotaal

10.120

3.147

4.566

704

Totaal

66.726

63.682

-15.662

20.228

4.603

Hieronder worden per grondexploitatie de meest actuele ontwikkelingen geschetst:

Mollenburg
Het bestemmingsplan Mollenburg is vastgesteld. Fase 1 is bouwrijp en de grond wordt dit jaar verkocht. De verwachting voor volgend jaar is dat fase 2 in verkoop zal worden gebracht en de grond verkocht gaat worden.

De vrije kavels voor fase 1 zijn in de verkoop gegaan. Bij succesvolle verkoop zullen ook de vrije kavels voor fase 2 volgend jaar in de verkoop gaan.

Groote Haar
Het bestemmingsplan voor de ontsluiting is vastgesteld door de gemeenteraden van Gorinchem en Giessenlanden. Aan de hand van zienswijzen bij Raad van State (RvS) zal worden beoordeeld of dit gevolgen heeft voor de voorbereiding van de uitvoering. Rijkswaterstaat bereidt de verwerving van de verbreding A27 en de aansluiting voor. In 2018 zal de verwerving van deze gronden verder worden gebracht.

De contractvorming van exploitatie van het windmolenpark zal verder worden afgerond in 2018.

Lingewijk Zuid
Conform planning zal dit project worden afgerond in 2018.

Lingewijk Noord
De uitgifte loopt conform planning.

Kleine Haarse Kade
De uitgifte vindt plaats conform planning. In 2018 kan de grondexploitatie worden afgerond.

Oost II
In afwachting van de besluitvorming over de ontwikkeling van een hotel/bioscoop/casino zal de uitgifte van de grond vermoedelijk in 2018 plaatsvinden.